Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους: Από σήμερα αιτήσεις
Συγκεκριμένα 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου:
 
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΡΑΜΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/6/2021 (και όχι πέραν των οκτώ μηνών), 1 άτομο
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/6/2021 (και όχι πέραν των οκτώ μηνών), 3
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/6/2021 (και όχι πέραν των οκτώ μηνών), 1
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/6/2021 (και όχι πέραν των οκτώ μηνών), 1
Αιτήσεις: 14/10 – 23/10/2020.
 
 
 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»
 
1. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ωρομίσθιας απασχόλησης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών:
 
Δ.Ε. Διδάσκων Σύγχρονου Τραγουδιού: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.05.2021, ένα (1) άτομο
2. Την πρόθεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. με αντικείμενο «Παιδιατρική παρακολούθηση σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης των νηπίων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής υγείας για τα νήπια, το προσωπικό και τους γονείς». Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων.
 
Αιτήσεις για τις δύο (2) Προκηρύξεις: 14/10 – 23/10/2020.
 
 
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
 
Πρόσληψη τριάντα (30) θέσεων προσωπικού ΠΕ Φυσικής Αγωγής – Γυμναστών διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους 2020-2021» με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες.
 
Αιτήσεις: 15/10 – 26/10/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Παύλου Μελά.
 
Αιτήσεις: 14/10 έως και 23/10/2020.
 
 
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:
 
Καθηγητής/-τρια Εικαστικών [ΠΕ Ζωγραφικής]: έως οκτώ (8) μήνες, ένα (1) άτομο.
Αιτήσεις: 14/10 – 23/10/2020.
 
 
 
ΑΣΠΑΙΤΕ
 
Σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2020-2021, και, σύμφωνα με την αριθ. 30/7-10-2020 (Θ. 3) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚ.
 
Αιτήσεις έως και 29/10/2020.
 
 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
 
1. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Hellenic Biocluster: A life sciences innovation leader towards a strong sustainable economy and a better society» ή/και «Hellenic Digital Health Cluster»ή/και άλλων έργων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
 
• Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
 
• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέση γραμματείας διεύθυνσης / personal assistant
 
• Αποδεδειγμένη ασφαλισμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών
 
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
 
• Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (εφαρμογές γραφείου)
 
• Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους)
 
• Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
 
• Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 
• Δυναμισμό και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 
Αιτήσεις έως 29/10/2020.
 
2. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταπτυχιακό Ερευνητή - στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», που εντάσσεται στο Υποέργο 1: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας» στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ).
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
● Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικών (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική, Γεωπονία κ.α.) ή συναφούς ειδικότητας πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής
 
● Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής Βιολογίας και βιολογίας φυτών
 
● Εμπειρία σε βιοπληροφορική, πολύ καλή γνώση γλώσσας προγραμματισμού R και PyMol
 
● Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση στο γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά), Ευχέρεια στην οργάνωση εργασιών και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, καλή ικανότητα επικοινωνίας
 
● Άριστη γνώση της Αγγλικής
 
● Βεβαίωση εγγραφής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (κατά την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης)
 
Αιτήσεις έως 28/10/2020.
 
3. Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη προϊόντων τροφίμων εμπλουτισμένων με προβιοτικές καλλιέργειες ενσωματωμένες σε πρεβιοτικές μήτρες (Τ7ΔΚΙ-00484)» κωδ. MIS 5049149, στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας» με Κωδικό ΟΠΣ 2627, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ) (Ιωάννινα).
 
Αιτήσεις έως και 28/10/2020.
 
4. Πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Hellenic Biocluster: A life sciences innovation leader towards a strong sustainable economy and a better society» ή/και «Hellenic Digital Health Cluster»ή/και άλλων έργων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.
 
Απαιτούμενα Προσόντα
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
 
• Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε κοινωνικές επιστήμες (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
 
• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε μεταφορά τεχνολογίας και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, υποστήριξη ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης, ερευνητικών φορέων σε προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, συγγραφή, υποβολή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ
 
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 
• Αποδεδειγμένη ασφαλισμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
 
• Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 
• Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
 
• Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων
 
• Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 
Αιτήσεις έως 29/10/2020.
 
5. Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Hellenic Biocluster: A life sciences innovation leader towards a strong sustainable economy and a better society» ή/και «Hellenic Digital Health Cluster»ή/και άλλων έργων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
 
· Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε κοινωνικές επιστήμες (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
 
· Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε μεταφορά τεχνολογίας και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, υποστήριξη ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης, ερευνητικών φορέων σε προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, συγγραφή, υποβολή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ
 
· Αποδεδειγμένη ασφαλισμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών
 
· Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
 
· Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 
· Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
 
· Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων
 
· Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 
· Δυναμισμό και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 
Αιτήσεις έως 29/10/2020.
 
6. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικό Ερευνητή - στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», που εντάσσεται στο Υποέργο II: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας» στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ).
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
● Πτυχίο ΑΕΙ σε Βιολογία/ Βιοτεχνολιγία/Γεωπονία ή συναφούς ειδικότητας πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής
 
● Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Μοριακή Βιολογία ή συναφές
 
● Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών με διατριβή στη Μοριακή Βιολογία/Βιοτεχνολογία ή συναφές
 
● Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής Βιολογίας (απομόνωση νουκλεϊκών οξέων, κλωνοποίηση, qRTPCR/Tail PCR Southern/Northern/Western blots) χαρακτηρισμό γονιδιακής λειτουργίας μέσω έκφρασης γονιδίων σε ετερόλογα βιολογικά συστήματα (πχ. Φυτά)
 
● Εμπειρία σε βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων
 
● Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα- συμμετοχή σε συνέδρια
 
● Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση στο γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά), Ευχέρεια στην οργάνωση εργασιών και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, καλή ικανότητα επικοινωνίας.
 
● Τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις στα επιστημονικά πεδία: Μοριακή βιολογία και Βιοτεχνολογίας
 
Αιτήσεις έως 28/10/2020.
 
πηγή:epoli.gr
Είστε εδώ:Νέα-Ειδήσεις>Νέα-Ανακοινώσεις>Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους: Από σήμερα αιτήσεις

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Mε ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση σας καλωσορίζουμε στην καινούρια ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

 

Δείτε όλο το χαιρετισμό

Top