Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κωνσταντίνου 8
Τ.Κ. : 102 41, Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Βορδώνη
Τηλέφωνο : 210.52.15.359
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Αρ. Εγκυκλίου: 48
Προς:
Πίνακας Αποδεκτών Α’
 
Θέμα: «Διαδικασία αξιολόγησης για τις ανάγκες του ν. 2643/1998»
Σχετ.: α) Η με αρ. πρωτ. 52310/18.07.2021 (ΦΕΚ 3362/τ. Β’/28.07.2021) απόφαση του
υπουργού εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων περί «Καθορισμού των
δικαιολογητικών και της ειδικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι
προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α΄220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου
νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων
υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.».
β) Η με αρ. Φ.80100/οικ.41847/2496/02.08.2018 (ΦΕΚ 3451/τ. Β΄/17.08.2018)
απόφαση του υφυπουργού εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής
αλληλεγγύης περί «Πίνακας Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών Παθήσεων
ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική
απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α’ 220)».
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, τα οποία και σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή,
σας γνωρίζουμε ότι,
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/τ. Α’/1998) μεταξύ άλλων,
προστατευόμενα πρόσωπα με αναπηρία ή σοβαρές παθήσεις ορίζεται ότι είναι: «[…] β. Τα
άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για
επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή
ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα
ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Επίσης,
προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο ή αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων. […]».
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 ορίζεται ότι μεταξύ άλλων ότι έργο
των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. είναι και «[…] β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ
[…]».
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τ. Α’/02.07.2015) ορίζεται ότι, «[…]
Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για
κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) γίνονται υποχρεωτικά
δεκτές και είναι δεσμευτικές για τους ανωτέρω φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου[…]».
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6135d5573425a8d725fb1469 στις 06/09/21 13:46
Με τις διατάξεις της με αρ. 52310/18.07.2021 (ΦΕΚ 3362/τ. Β’/28.07.2021) απόφασης του
υπουργού εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων μεταξύ άλλων ορίζονται τα δικαιολογητικά που
απαιτείται να υποβληθούν από τους υποψηφίους που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με
αναπηρία (ΑμεΑ) και των έμμεσα ΑμεΑ (αδελφός, σύζυγος ή γονέας ατόμου με αναπηρία) -
σελίδες 15 έως 25 – για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημόσιων υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..
Ύστερα από τα ως άνω και προκειμένου να αποφευχθεί η όποια καθυστέρηση στην αξιολόγηση
των αιτούντων που πάσχουν από παθήσεις, οι οποίες υπάγονται στον πίνακα χρόνιων
σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν
περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του
ν. 2643/1998, όπως ακολουθηθούν οι κάτωθι διαδικασίες ανά περίπτωση:
Α. Πρώτη ή νέα αίτηση για αξιολόγηση αναπηρίας
Αφορά τις περιπτώσεις όπου ο/η ενδιαφερόμενος/-η υποβάλλει στην αρμόδια γραμματεία
ΚΕ.Π.Α. πρώτη αίτηση ή αίτηση παράτασης για αξιολόγηση της αναπηρίας του με ταυτόχρονο
αίτημα για χαρακτηρισμό της/των πάθησής/παθήσεών του ως χρόνια/χρόνιες ή μη για τις
ανάγκες του ν. 2643/1998. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτούνται οι εξής ενέργειες:
✓ Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση και τα επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά.
✓ Καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ τον κωδικό 061
«Νόμος 2643/1998 – χαρακτηρισμός ΑμεΑ», ενημερώνοντας τον αιτούντα για την
υποχρέωσή του ή μη περί καταβολής παραβόλου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που στην υποβαλλόμενη αίτηση έχει συμπληρωθεί και
άλλος κωδικός αιτήματος, όπως κωδικός 009 «Παράταση σύνταξης αναπηρίας»
καταχωρείται και αυτός , εφόσον ο/η αιτών/-ούσα συνυποβάλλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
✓ Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης του αιτήματος όλα τα σχετικά έγγραφα
αρχειοθετούνται στον ιατρικό φάκελο του αξιολογούμενου. Σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος/-η υποβάλλει για πρώτη φορά αίτηση δημιουργείται ιατρικός φάκελος.
✓ Κατά τη διενέργεια της συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α., ο Πρόεδρος
και τα μέλη αυτής προβαίνουν στην αξιολόγηση των παθήσεων του αιτούντος ως προς
το ποσοστό αναπηρίας, τη χρονική διάρκεια ισχύος αυτού, την ένταξη τους σε γενικές ή
ειδικές διατάξεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση γνωμάτευσης, καθώς και στην
εκτίμηση της χρονιότητας ή μη της πάθησης ή βλάβης, βάσει των οριζόμενων στις
διατάξεις της με αρ. Φ.80100/οικ.41847 /2496/02.08.2018 (ΦΕΚ 3451/τ.
Β΄/17.08.2018) απόφασης του υφυπουργού εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και
κοινωνικής αλληλεγγύης.
✓ Ο γραμματέας αναγράφει στη γνωμάτευση: α. Την κύρια πάθηση του αιτούντος με την
ορολογία που προβλέπεται από τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας,
β. Τις συνυπάρχουσες παθήσεις, εφόσον υπάρχουν, κατά βαθμό και βαρύτητα, γ. Το
ποσοστό αναπηρίας που αντιστοιχεί σε κάθε πάθηση, δ. Τα αποτελέσματα των
γενόμενων εξετάσεων, οι βεβαιώσεις - γνωμοδοτήσεις ειδικών ιατρών και οι
διαπιστώσεις από την κλινική εξέταση, όπου απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο
απαραίτητο στοιχείο για την εν γένει κατάσταση της υγείας του αξιολογούμενου και στο
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6135d5573425a8d725fb1469 στις 06/09/21 13:46
πεδίο «αποφαίνεται», αναλόγως, την αξιολόγηση των μελών της υγειονομικής
επιτροπής, συμπληρώνει «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η
νόσος χαρακτηρίζεται ως χρόνια» ή «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν.
2643/1998: Η νόσος δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια».
✓ Ο Πρόεδρος και τα μέλη της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. υπογράφουν τη
γνωμάτευση και θέτουν τη σφραγίδα τους.
✓ Ο γραμματέας της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. καταχωρεί αυθημερόν το
περιεχόμενο της γνωμάτευσης και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της μονάδας
προβαίνει στην οριστικοποίηση αυτού προκειμένου να εκδοθεί η γνωστοποίηση
πιστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας.
✓ Η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. εκδίδει θεωρημένη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης
αναπηρίας και ενημερώνει, άμεσα, τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή αυτής.
Β. Εν ισχύ γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από
υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α, η οποία δεν έχει εκδοθεί με βάση τον πίνακα της
με αρ. Φ.80100/οικ. 41847/2496/02.08.2018 (ΦΕΚ 3451/τ.Β’/17.08.2018)
Αφορά τις περιπτώσεις όπου ο/η αξιολογούμενος/-η έχει εν ισχύ γνωστοποίηση
αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., η οποία
δεν έχει εκδοθεί με βάση τον πίνακα της με αρ. Φ.80100/οικ. 41847/2496/02.08.2018 (ΦΕΚ
3451/τ.Β’/17.08.2018).
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτούνται οι κάτωθι ενέργειες:
✓ Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει το αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος
πιστοποίησης αναπηρίας, η οποία έχει σταλεί στη μονάδα από την αρμόδια υπηρεσία
του Ο.Α.Ε.Δ., προβαίνει σε αντιπαραβολή αυτής με την γνωστοποίηση που διατηρείται
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ και αυθημερόν καταχωρεί το
αίτημα ως υπηρεσιακό σημείωμα με τον κωδικό 060 «Υ.Σ. 2643/1998 – χαρακτηρισμός
ΑμεΑ» προκειμένου να προγραμματιστεί, άμεσα, συνεδρίαση για την αξιολόγηση της
περίπτωσης.
✓ Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης του αιτήματος όλα τα σχετικά έγγραφα
αρχειοθετούνται στον ιατρικό φάκελο του αξιολογούμενου.
✓ Κατά την ώρα της συνεδρίασης ο γραμματέας της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α.
παραδίδει στον Πρόεδρο της επιτροπής το αντίγραφο της γνωστοποίησης, το
περιεχόμενο του οποίου πρέπει να μεταφερθεί αυτούσιο στη νέα γνωμάτευση,
δεδομένου ότι πρόκειται για συμπληρωματική κρίση περί χρονιότητας των παθήσεων
και μόνο για τις ανάγκες του ν. 2643/1998.
✓ Ο Πρόεδρος και τα μέλη της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. προβαίνουν σε εκτίμηση
της χρονιότητας ή μη της πάθησης ή βλάβης του αναφερόμενου προσώπου, στο
αντίγραφο της γνωμάτευσης, χωρίς τη φυσική του παρουσία, βάσει των
οριζόμενων στις διατάξεις της με αρ. Φ.80100/οικ.41847 /2496/02.08.2018 (ΦΕΚ
3451/τ. Β΄/17.08.2018) απόφασης του υφυπουργού εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης
και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6135d5573425a8d725fb1469 στις 06/09/21 13:46
✓ Ο γραμματέας μεταφέρει στη γνωμάτευση αυτούσιο το περιεχόμενο του αντιγράφου
της γνωστοποίησης, ήτοι παθήσεις ή βλάβες, ποσοστό αναπηρίας και χρονική ισχύς και
στο πεδίο «αποφαίνεται», αναλόγως την αξιολόγηση των μελών της υγειονομικής
επιτροπής, συμπληρώνει «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η
νόσος χαρακτηρίζεται ως χρόνια» ή «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν.
2643/1998: Η νόσος δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια».
✓ Ο Πρόεδρος, τα μέλη και η γραμματέας της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α.
υπογράφουν τη γνωμάτευση και θέτουν τη σφραγίδα τους.
✓ Ο γραμματέας της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. καταχωρεί αυθημερόν το
περιεχόμενο της γνωμάτευσης και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της μονάδας
προβαίνει στην οριστικοποίηση αυτού προκειμένου να εκδοθεί η γνωστοποίηση
πιστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας.
✓ Η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. εκδίδει θεωρημένη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης
αναπηρίας, την οποία αποστέλλει, με διαβιβαστικό, αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία
του Ο.Α.Ε.Δ. και ως ημερομηνία κοινοποίηση καταχωρείται στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ η ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης στον
Ο.Α.Ε.Δ. Επιπροσθέτως, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της
γνωστοποίησης.
Γ. Εν ισχύ γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η οποία
δεν έχει εκδοθεί με βάση τον πίνακα της με αρ. Φ.80100/οικ. 41847/2496/
02.08.2018 (ΦΕΚ 3451/τ.Β’/17.08.2018)
Αφορά τις περιπτώσεις όπου ο/η αξιολογούμενος/-η έχει εν ισχύ γνωμάτευση από
υγειονομική επιτροπή τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η οποία δεν έχει εκδοθεί με βάση τον πίνακα
της με αρ. Φ.80100/οικ. 41847/2496/02.08.2018 (ΦΕΚ 3451/τ.Β’/ 17.08.2018).
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτούνται οι κάτωθι ενέργειες:
✓ Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει το αντίγραφο της γνωμάτευσης, η οποία έχει
σταλεί στη μονάδα από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., καταχωρεί τα προσωπικά
στοιχεία του αξιολογούμενου στην οθόνη «Χειρόγραφη Διαχείριση Μητρώου ΚΕ.Π.Α.»,
δεδομένου ότι για τους συγκεκριμένους αξιολογούμενους δεν τηρούνται στοιχεία στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ, αποδίδει αριθμό μητρώου ΚΕ.Π.Α.
και καταχωρεί, αυθημερόν, το αίτημα ως υπηρεσιακό σημείωμα με τον κωδικό 060
«Υ.Σ. 2643/1998 – χαρακτηρισμός ΑμεΑ» προκειμένου να προγραμματιστεί άμεσα
συνεδρίαση για την αξιολόγηση της περίπτωσης.
✓ Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης του αιτήματος δημιουργείται ιατρικός φάκελος
στον οποίο θα αρχειοθετηθούν όλα τα σχετικά έγγραφα.
✓ Κατά την ώρα της συνεδρίασης ο γραμματέας της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α.
παραδίδει στον Πρόεδρο της επιτροπής το αντίγραφο της γνωμάτευσης, το περιεχόμενο
του οποίου πρέπει να μεταφερθεί αυτούσιο στη νέα γνωμάτευση, δεδομένου ότι
πρόκειται για συμπληρωματική κρίση περί χρονιότητας των παθήσεων και μόνο για τις
ανάγκες του ν. 2643/1998.
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6135d5573425a8d725fb1469 στις 06/09/21 13:46
✓ Ο Πρόεδρος και τα μέλη της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. προβαίνουν σε εκτίμηση
της χρονιότητας ή μη της πάθησης ή βλάβης του αναφερόμενου προσώπου, στο
αντίγραφο της γνωμάτευσης, χωρίς τη φυσική του παρουσία, βάσει των
οριζόμενων στις διατάξεις της με αρ. Φ.80100/οικ.41847 /2496/02.08.2018 (ΦΕΚ
3451/τ. Β΄/17.08.2018) απόφασης του υφυπουργού εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης
και κοινωνικής αλληλεγγύης.
✓ Ο γραμματέας μεταφέρει στη γνωμάτευση αυτούσιο το περιεχόμενο του αντιγράφου
της γνωστοποίησης, ήτοι παθήσεις ή βλάβες, ποσοστό αναπηρίας και χρονική ισχύς και
στο πεδίο «αποφαίνεται», αναλόγως την αξιολόγηση των μελών της υγειονομικής
επιτροπής, συμπληρώνει «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η
νόσος χαρακτηρίζεται ως χρόνια» ή «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν.
2643/1998: Η νόσος δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια».
✓ Ο Πρόεδρος, τα μέλη και η γραμματέας της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α.
υπογράφουν τη γνωμάτευση και θέτουν τη σφραγίδα τους.
✓ Ο γραμματέας της υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. καταχωρεί αυθημερόν το
περιεχόμενο της γνωμάτευσης και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της μονάδας
προβαίνει στην οριστικοποίηση αυτού προκειμένου να εκδοθεί η γνωστοποίηση
πιστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας.
✓ Η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. εκδίδει θεωρημένη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης
αναπηρίας, την οποία αποστέλλει, με διαβιβαστικό, αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία
του Ο.Α.Ε.Δ. και ως ημερομηνία κοινοποίηση καταχωρείται στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ η ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης στον
Ο.Α.Ε.Δ. Επιπροσθέτως, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της
γνωστοποίησης.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη με αρ. 52310/18.07.2021 (ΦΕΚ 3362/τ. Β’/28.07.2021)
απόφαση του υπουργού εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, για τα αιτήματα των
περιπτώσεων Β και Γ ορίζεται ότι, «[…] Κανενός είδους παράβολο δεν καταβάλλεται
για την κρίση της υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. […]».
Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι για τα αιτήματα που αφορούν τις ίδιες περιπτώσεις,
ήτοι Β και Γ, δεν δύναται οι αξιολογούμενοι να υποβάλουν προσφυγή για το σύνολο
του περιεχομένου της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας,
αλλά μόνο ως προς το μέρος που αφορά το χαρακτηρισμό ή μη της πάθησής τους ως
χρόνια, δεδομένου ότι αφορά συμπληρωματική αξιολόγηση βάσει ειδικών
διατάξεων.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., εκ
παραδρομής, σας σταλεί, για συμπληρωματική αξιολόγηση, γνωστοποίηση αποτελέσματος
πιστοποίησης αναπηρίας, η οποία έχει εκδοθεί από άλλη μονάδα του φορέα ή ο ιατρικός
φάκελος του αξιολογούμενου δεν τηρείται στη μονάδα σας, πρέπει να διαβιβαστεί,
αυθημερόν, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη μονάδα που είναι αρμόδια να
προβεί σε ενέργειες με κοινοποίηση του μηνύματος στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
Εφιστούμε την προσοχή σας για την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω και την ορθή
καταχώρηση των γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στη διαδικασία
δύναται να στερήσει το δικαίωμα των αιτούντων αξιολόγησης της αναπηρίας τους να
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6135d5573425a8d725fb1469 στις 06/09/21 13:46
υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.
Παρακαλούμε όπως, με ευθύνη του Προϊσταμένου Διεύθυνσης λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι
αρμόδιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα φέρουν την ευθύνη να ενημερώνουν τους γιατρούς που
συμμετέχουν στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α..
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

«Μπλόκο» δικαστηρίου σε ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων για ρύθμιση οφειλών

24 Ιουν 2016

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΙΝΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΣΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΔΑΠ

16 Μάι 2019

Fast track η διαδικασία μονιμοποίησης 10.000 συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ

19 Ιαν 2017
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com