Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021
Αριθ. πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774
ΠΡΟΣ :
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
 106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131. 3371, -3372, -3374, -3375,
 -3201, -3365, -3250
Τηλ. (όσον αφορά στην ενημέρωση της
εφαρμογής): 213.131.3383
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
ΘΕΜΑ: Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Β΄ κύκλος Κινητικότητας έτους 2021
 
Σχετ.: α) Οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27.5.2020 (ΑΔΑ: 67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8) και
β) αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/768/6321/8.4.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ) εγκύκλιοι.
 
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας και μετά την ολοκλήρωση
του Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2021 στις 15.9.21, σας ενημερώνουμε ότι εκκινεί ο Β΄ κύκλος
κινητικότητας του ίδιου ημερολογιακού έτους. Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
1. Έναρξη Β΄ κύκλου κινητικότητας ημερολογιακού έτους 2021
1. Στον εν λόγω κύκλο κινητικότητας δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι φορείς που
προβλέπονται στην παρ. 9 του άρ. 6 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, ήτοι:
α) οι φορείς, των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του Α΄ κύκλου κινητικότητας
κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων από υποψηφίους ή λόγω μη
καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και
β) οι φορείς, των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του
ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρ. 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν.
Επισημαίνεται ότι οι θέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού
Προσλήψεων 2022 και εγκρίθηκαν παραμένουν δεσμευμένες, ενώ οι θέσεις που δεν
εγκρίθηκαν έχουν αποδεσμευτεί με ενέργειες της Υπηρεσίας μας.
2
2. Η διαδικασία του Β΄ κύκλου κινητικότητας 2021, η οποία αφορά μόνον στους
προαναφερόμενους φορείς, πραγματοποιείται με διαδικασία ανάλογη του Α΄ κύκλου
κινητικότητας.
3. Κατά την πρώτη αυτή φάση υποβολής αιτημάτων εκ μέρους των φορέων, η αιτιολογία για
την κάλυψη των εν λόγω αιτημάτων με μετάταξη ή απόσπαση πρέπει να είναι
τεκμηριωμένη και πλήρης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2, 3 και 4 του άρ. 6 του
ν. 4440/2016, όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα:
α) υποβάλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση,
συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες
αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων
(παρ. 2, τελευταίο εδάφιο),
β) τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο /
ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο
κλάδο / ειδικότητα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος (παρ. 3) και
γ) το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης
και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, κατά περίπτωση.
Ειδικότερα, τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά τον
σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα
προσωρινής κάλυψης της θέσης (παρ. 4).
Οι φορείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί για την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων
καθώς αποτελούν κριτήρια για την εξέταση τόσο του παραδεκτού του αιτήματος όσο και
της ουσιαστικής αξιολόγησης του αιτήματος.
Ενόψει των ανωτέρω, ο Β΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2021 εκκινεί με την υποβολή
αιτήσεων στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στις 18 Οκτωβρίου 2021 και ολοκληρώνεται:
α) για τους εποπτευόμενους φορείς (πχ. ΝΠΔΔ, Δήμοι)1 στις 24 Οκτωβρίου 2021 και
β) για τους εποπτεύοντες των ανωτέρω φορείς (πχ. Υπουργεία, Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις)2 στις 29 Οκτωβρίου 2021.
Ως προς τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων υπενθυμίζονται οι οδηγίες που έχουν
δοθεί με την εν θέματι αναφερόμενη β΄ σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
Για τις επόμενες φάσεις του Β΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2021 θα ακολουθήσουν
νεώτερες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.
2. Ενημέρωση θέσεων Α΄ κύκλος κινητικότητας ημερολογιακού έτους 2021
Προκειμένου να μπορέσουν να προκηρυχθούν οι θέσεις στο Β΄ κύκλο κινητικότητας,
υπενθυμίζεται ότι οι φορείς θα πρέπει να προβούν στην ενημέρωση του αποτελέσματος για τις
θέσεις του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2021 ως εξής:
 
1 Πρώτο στάδιο υποβολής αιτημάτων απευθείας από τους ίδιους τους φορείς.
2 Δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης των αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων.
Και για τα δύο στάδια βλ. (β) σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. 
3
Οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής» εισέρχονται στην
εφαρμογή της απογραφής και μετά μεταβαίνουν στο εικονίδιο «Διαχείριση Κινητικότητας» και
μετά «Θέσεις Κινητικότητας». Στο πεδίο «Κύκλος Κινητικότητας» επιλέγουν τον Α’ Κύκλο
Κινητικότητας 2021 για τον οποίο θα ενημερώσουν την πορεία πλήρωσης των θέσεών τους και
πατάνε «Εύρεση».
Στο πεδίο «Κατάσταση», υπάρχει ήδη η ένδειξη «Χωρίς Αιτήσεις», που αφορά στις θέσεις
για τις οποίες δεν υπεβλήθη καμία αίτηση. Για αυτές τις θέσεις δεν χρειάζεται να γίνει καμία
ενέργεια από τις Υπηρεσίες.
Οι χρήστες μεταβαίνουν στις θέσεις που έχουν στο πεδίο «Κατάσταση» την ένδειξη «Σε
Αξιολόγηση» και σε κάθε μία θέση πατούν το κουμπί «Αιτήσεις» που βρίσκεται στην τελευταία
στήλη του πίνακα. Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται η θέση με όλες τις αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί. Μεταβαίνουν στο κουμπί «Ενημέρωση Κατάστασης». Εκεί θα πρέπει να
αντικαταστήσουν την τιμή «Σε Αξιολόγηση» και να επιλέξουν μία (1) από τις δύο (2) τιμές:
α) Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου ή
β) Έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλου.
Εάν η θέση πληρώθηκε με μετάταξη ή εάν πραγματοποιήθηκε η απόσπαση στο πλαίσιο του
εν λόγω Κύκλου Κινητικότητας, επιλέγουν «Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου». Στο πεδίο
«Πληροφορίες Κατάστασης» συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του επιλεγέντος υπαλλήλου.
Εάν η θέση δεν πληρώθηκε, επιλέγουν «Έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλου» και μετά στο
πεδίο «Αιτιολογία Κατάστασης» επιλέγουν μία από τις παρακάτω αιτιολογίες:
 Ήδη έχει μετακινηθεί ο υποψήφιος σε άλλον φορέα
 Αδυναμία του φορέα να ανταποκριθεί στο σύνολο των αιτήσεων
 Ανάκληση της αίτησης
 Δεν βεβαίωσε εμπροθέσμως ο φορέας προέλευσης την συνδρομή των απαιτούμενων
προϋποθέσεων
 Δεν επιθυμεί πλέον ο υποψήφιος
 Δεν επιθυμεί πλέον ο φορέας
 Δεν συνεδρίασε το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
 Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις
 Κανένας υποψήφιος δεν κρίθηκε κατάλληλος
 Κώλυμα από νεώτερη διάταξη
 Άλλο
Στο πεδίο «Πληροφορίες Κατάστασης» συμπληρώνεται οπωσδήποτε κάθε απαραίτητη
απαιτούμενη πληροφορία που αιτιολογεί τη μη πλήρωση της θέσης μέσω του κύκλου της
κινητικότητας βάσει των ως άνω κατά περίπτωση επιλογών.
Oι θέσεις που θα χαρακτηριστούν με ένδειξη «Έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλου»
αποδεσμεύονται αυτόματα.
Για τις θέσεις που θα χαρακτηριστούν με την τιμή «Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου» θα
ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.
4
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμελλητί την παρούσα στους φορείς
αρμοδιότητάς τους καθώς στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν, καθώς επίσης οι
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους
αρμοδιότητα.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας:
www.ypes.gr, στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό, καθώς
επίσης και στο σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/thesmiko_plaisio_all/egkyklioi.html.
 
 Η Γενική Γραμματέας

 Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Νομικά Πρόσωπα της Αυτοδιοίκησης

08 Δεκ 2020
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com