Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσθετη αύξηση για έξι (6) κατηγορίες συνταξιούχων!
 
Ι.Στα 411 € και 370 € με 20 και 15 χρόνια ασφάλισης αντίστοιχα, η εθνική σύνταξη από 1-1-2023
 
Με τον νόμο Κατρούγκαλου 4387/2016 (άρθρο 7 παρ.6), το ύψος τής εθνικής σύνταξης ορίστηκε σε 384 € (μεικτά) για 20 έτη ασφάλισης (ή 6.000 ΗΑ) και σε 346 € (μεικτά) για 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ΗΑ). Τα ίδια ποσά διατήρησε και ο νόμος Βρούτση 4670/2020.
 
Ειδικότερα η εθνική σύνταξη ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, ανέρχεται μέχρι 31-12-2022 στα παρακάτω ποσά:
 
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2022
15 345,60
16 353,28
17 360,96
18 368,64
19 376,32
20 384,00
Μετά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για αύξηση τής εθνικής σύνταξης κατά 7%, τα ποσά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από 1-1-2023 (σύνταξη Ιανουαρίου 2023), ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
 
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2022 ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1-1-2023 (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 7%)
15 345,60 369,79
16 353,28 378,00
17 360,96 386,22
18 368,64 394,44
19 376,32 402,66
20 384,00 410,88
ΙΙ.Πώς αναπροσαρμόζονται από 1-1-2023 και έξι (6) ειδικές κατηγορίες συντάξεων
 
Με τους ίδιους παραπάνω νόμους, το ύψος της σύνταξης εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων («παλαιών» και νέων), που αφορούν έξι (6) ειδικές περιπτώσεις, είχε εξαρτηθεί από το εκάστοτε ύψος τής εθνικής σύνταξης.
 
Έτσι, μετά την αύξηση της εθνικής σύνταξης από 346 € και 384 € (μεικτά) σε 370 € και 411 € αντίστοιχα (ως ανωτέρω), αυξάνονται επιπλέον από 1-1-2023 οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες συντάξεων-συνταξιούχων:
 
1)Συντάξεις αναπηρίας
 
Όπως έχουμε αναλύσει και με άλλη ευκαιρία, στις συντάξεις αναπηρίας ο ν. 4387/2016 (άρθρο 7 παρ. 4) επιφύλαξε πολύ σκληρή θεσμική συμπεριφορά εξαρτώντας το ύψος τους από το ποσοστό αναπηρίας τού δικαιούχου συνταξιούχου. Έτσι:
 
-συνταξιούχοι που είχαν αναπηρικό ποσοστό από 80% και άνω λαμβάνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη, ήτοι 384 € (μεικτά),
 
-συνταξιούχοι με ποσοστό  αναπηρίας από 67% έως 79,99% λαμβάνουν το 75% της εθνικής σύνταξης, ήτοι 288 € (=384 € Χ 75%),
 
-συνταξιούχοι με ποσοστό  αναπηρίας από 50% έως 66,99% λαμβάνουν το 50% της εθνικής σύνταξης, ήτοι 192 € (=384 € Χ 50%) και
 
-συνταξιούχοι με ποσοστό  αναπηρίας έως 49,99% λαμβάνουν το 40% της εθνικής σύνταξης, ήτοι 153,60 € (=384 € Χ 40%).
 
Με την εφαρμογή τής εξαγγελθείσας αύξησης στην εθνική σύνταξη κατά 7%, οι συντάξεις αναπηρίας αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΗΜΕΡΑ (2022) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 7%
έως 49,99% (40% εθν.σύνταξης) 153,60 164,35
50%-66,99% (50% εθν.σύνταξης) 192,00 205,44
67%-79,99% (75% εθν.σύνταξης) 288,00 308,16
80% και άνω (πλήρης εθν.σύνταξη) 384,00 410,88
2)Συντάξεις χηρείας (λόγω θανάτου)
 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4β του ν. 4387/2016, το συνολικό ποσό τής σύνταξης λόγω θανάτου τού επιζώντος ή και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται («κατώτατο όριο») του ποσού τής εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης (384 € μεικτά).
 
Αν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος ήταν μικρότερος των 20 ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται μέχρι την 20ετία. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 15 ετών, το ποσό που δικαιούται ο επιζών ή και ο διαζευγμένος σύζυγος δεν μπορεί να υπολείπεται τού ποσού των 360 € (μεικτά).
 
Με τα νέα επίπεδα της εθνικής σύνταξης σε 411 € (μεικτά) για 20 έτη ασφάλισης και σε 370 € (μεικτά) για 15 έτη ασφάλισης, εξυπακούεται ότι από 1-1-2023 θα αναπροσαρμοστούν αναλογικά και οι συντάξεις χηρείας στα νέα αυξημένα επίπεδα.
 
3)Συντάξεις-επιδόματα ανασφαλίστων υπερηλίκων
 
Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 4 του νόμου Κατρούγκαλου 4387/2016 (που διατηρήθηκε και με τον νόμο Βρούτση 4670/2020), το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανασφαλίστων υπερηλίκων ανέρχεται στο ύψος τής «μικρής» εθνικής σύνταξης (360 € μεικτά), αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14.
 
Είναι αυτονόητο ότι από 1-1-2023, με την αύξηση τής εθνικής σύνταξης, αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω και οι συντάξεις-επιδόματα των ανασφαλίστων υπερηλίκων που είναι σήμερα 360 € (μεικτά).
 
4)Εθνικές συντάξεις των ομογενών
 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α 63), η πλήρης εθνική σύνταξη ομογενών (384 €) χορηγείται μόνο σε όσους έχουν 30 έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα με αφετηρία το 1992. Μετά την αύξηση της εθνικής σύνταξης στα 411 €, εξυπακούεται ότι και οι συντάξεις των ομογενών θα αναπροσαρμοστούν από 1-1-2023 προς τα πάνω.
 
5)Προσωρινές συντάξεις
 
Σύμφωνα με το άρθρο 262 του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α 68), το ύψος της προσωρινής σύνταξης, που καταβάλλεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων, εξαρτάται από το ύψος τής εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή 384 € (μεικτά).
 
Από 1-1-2023 το ύψος τής προσωρινής σύνταξης θα αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω, κατά το μέρος τής εθνικής (όχι της ανταποδοτικής) που αυξάνεται κατά 7% και φτάνει στα 411 € (μεικτά).
 
6)Συντάξεις υψηλοσυνταξιούχων ή πολυσυνταξιούχων. Πλαφόν συντάξεων
 
Σύμφωνα με άρθρο 120 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134), το συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσοτέρων της μίας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 χρόνια ασφάλισης, ήτοι το ποσό των 4.608 € μεικτά (384 € Χ 12).
 
Μετά την αύξηση της εθνικής σύνταξης, είναι αυτονόητο ότι το πλαφόν για τις υψηλές ή τις πολλές συντάξεις θα ανέρχεται σε 4.932 € μεικτά (411€ Χ 12).
 
Συνεπώς, γίνεται σαφές ότι η εξαγγελθείσα αύξηση τού τμήματος τής εθνικής σύνταξης σε 411 € από 384 € και σε 370 € από 345,60 €, με 20 και 15 χρόνια ασφάλισης αντίστοιχα, από 1-1-2023, που αφορά το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων τής χώρας μας («παλαιών» και νέων), θα επηρεάσει επιπρόσθετα και τις παραπάνω έξι (6) σημαντικές κατηγορίες συντάξεων.
 
Αγγελική Α. Μητροπούλου
 
Διδάκτωρ-Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

ΕΟΠΥΥ: Απαγορεύονται οι επιπλέον χρεώσεις κατά τη νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές

16 Απρ 2019

Πώς θα πληρωθούν 95.000 συντάξεις – Χρονοδιάγραμμα & εκκρεμότητες

16 Ιαν 2017

Η ΓΓΔΕ θα δημοσιοποιήσει λίστα με 15.000 οφειλέτες του Δημοσίου εντός της εβδομάδας

05 Ιουλ 2016

«Εισιτήριο» 10 ευρώ σε Ελαφονήσι και Μπάλο ζητούν οι ξενοδόχοι

28 Ιουλ 2017

Μονιμοποίηση εργαζομένων με ΕΣΠΑ: Οι τάσεις των δικαστών. Η ενέργεια “καταλύτης”

08 Απρ 2019
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com