Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

Αθήνα: 14 / 11 /2022
 Αριθμ. Πρωτ: 107342
ΠΡΟΣ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Δικαιούχοι της άδειας του άρθρου 45 του ν. 4808/2021 για μονογονεϊκές
οικογένειες
 
Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, με την παρούσα
παρέχονται οδηγίες για τους δικαιούχους της άδειας για μονογονεϊκές οικογένειες
του άρθρου 45 του ν. 4808/2021.
Από την ανωτέρω διάταξη ορίζονται τα εξής:
«Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που έχουν χηρέψει και στον
άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια έξι (6)
εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες
διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων
ημερών ετησίως.
Για την έκδοση της παρούσας ελήφθησαν υπόψη:
α) οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος, από τις οποίες ορίζονται τα
εξής:
«1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο
γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.[…]
3. Tο Kράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την
προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.»
β) ο ορισμός της έννοιας του μονογονέα κατά τη Γνωμοδότηση 205/2019 του Ε΄
Τμήματος του ΝΣΚ, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών,
γ) οι διατάξεις του Α.Κ. (π.δ. 456/1984) για τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια των
τέκνων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις του ν. 4800/2021, ειδικά
ως προς το θέμα της από κοινού και εξίσου άσκησης της γονικής μέριμνας των τέκνων
και από τους δύο γονείς σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης γάμου, λύσης συμφώνου
συμβίωσης, ή διακοπής συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου
συμβίωσης, αλλά και ως προς τις προβλεπόμενες περιπτώσεις παρεκκλίσεων κατά τις
οποίες το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να κατανείμει τη γονική μέριμνα ή να
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6371fc77eb32ff008dcd04e8 στις 14/11/22 12:42
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της μεταξύ των γονέων στα κατ’ ιδίαν θέματα ή ακόμη
να την αναθέσει καθ’ ολοκληρία στον ένα γονέα ή σε τρίτο πρόσωπο,
δ) ότι η έννοια της γονικής μέριμνας είναι ευρύτερη της επιμέλειας των τέκνων και
συμπεριλαμβάνει αυτήν,
ε) ότι από το άρθρο 45 του ν. 4808/2021 αναγνωρίζεται από τον νομοθέτη η
μονογονεϊκή οικογένεια ως κατηγορία χρήζουσα ειδικής προστασίας και φροντίδας και
αναγνωρίζονται παράλληλα οι αυξημένες ευθύνες φροντίδας του μονογονέα λόγω της
αποκλειστικής ευθύνης ανατροφής τέκνου/τέκνων,
στ) τα ερμηνευτικά ζητήματα όπως αυτά αναδείχθηκαν από τον Συνήγορο του Πολίτη
και οι σχετικές απόψεις του για τους δικαιούχους της άδειας των μονογονεϊκών
οικογενειών, σε κατηγορίες μονογονέων, πέραν των ρητά αναφερομένων από το άρθρο
45 του ν. 4808/2021, όπως έχουν εκφραστεί στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς
του με τα υπ’ αρ. 307783/67986/2021/14.12.2021 και 307783/34586/2022/21.06.2022
έγγραφά του.
Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει προδήλως ότι ο γονέας, ή τρίτο
πρόσωπο, που του έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής
μέριμνας του προσώπου του τέκνου/παιδιού με δικαστική απόφαση, καθώς και ο
γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της επιμέλειας
του προσώπου του τέκνου του με δικαστική απόφαση ή με έγγραφη συμφωνία, ή με
ψηφιακή δήλωση του άρ. 1441 του ΑΚ, ως ισχύει, λύσης του γάμου ή του συμφώνου
συμβίωσης, ή σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του
συμφώνου συμβίωσης, ή ακύρωσης του γάμου, ως ορίζεται κάθε φορά από τις σχετικές
διατάξεις η ρύθμιση των θεμάτων αυτών, τελεί εν τοις πράγμασι υπό τις ίδιες
συνθήκες με τον χήρο ή άγαμο γονέα που έχει την επιμέλεια του τέκνου, κατά το
άρθρο 45 του ν. 4808/2021, ως προς τις επαυξημένες υποχρεώσεις που έχει για την
καθημερινή και αποκλειστική επιμέλεια της ανατροφής, την επίβλεψη, τη μόρφωση και
εκπαίδευσή του, αλλά και τα επείγοντα και άμεσα ζητήματα που άπτονται της
σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας του παιδιού.
Εν κατακλείδι, συνοψίζοντας τα παραπάνω, η ορθή ερμηνεία της διάταξης του
άρθρου 45 του ν. 4808/2021 είναι ευρύτερη της στενής γραμματικής διατύπωσης
αυτής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στον σκοπό της, και καταλαμβάνει, ως
δικαιούχους της άδειας των μονογονεϊκών οικογενειών, τους εργαζόμενους γονείς,
ή τρίτα πρόσωπα, που τους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της
γονικής μέριμνας του προσώπου του τέκνου/παιδιού με δικαστική απόφαση, καθώς
και τους γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της
επιμέλειας του προσώπου του τέκνου τους, με δικαστική απόφαση ή με έγγραφη
συμφωνία λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, ή σε περίπτωση διακοπής της
συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης, ή ακύρωσης του
γάμου, ως ορίζεται κάθε φορά από τις σχετικές διατάξεις η ρύθμιση των θεμάτων
αυτών.
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με διευκρινίσεις για τις μετατάξεις σε Δήμους και Περιφέρειες

23 Ιουν 2020

Προσλήψεις στον ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2019

03 Δεκ 2019

“Αντίστροφη μέτρηση” για 6.907 μόνιμες προσλήψεις – Δείτε τους τομεις

05 Αυγ 2019

ΥΠΕΣ: Ζητά καταγραφή των αποθεματικών των ΟΤΑ έως 16 Δεκεμβρίου

14 Δεκ 2016

Ληξιπρόθεσμα 727 εκατ. εξόφλησε το Δημόσιο το Νοέμβρη

04 Ιαν 2017

O δήμαρχος Ωραιοκάστρου στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα Διαφθοράς

07 Οκτ 2016
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com