Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

   Με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις» ή "Πολυνομοσχέδιο-σκούπα" μεταξύ άλλων, επιχειρείται να ρυθμιστούν θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α.,  και παρουσιάζουμε, σήμερα, τις παρατηρήσεις - προτάσεις των Δημάρχων και της ΚΕΔΕ, επί των προβλέψεων - ρυθμίσεων αυτών.

   Αναλυτικά,

   Άρθρο 20

   Το πλεονάζον προσωπικό δημοτικής επιχείρησης που διατηρεί ραδιοφωνικό σταθμό να δύναται να μεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου

   Άρθρο 34

   Στα πλαίσια παροχής κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών, να χορηγείται επίδομα και σε προσωπικό ΙΔΟΧ. 

   Άρθρο 78

   Προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής θέσης του υπαλλήλου, για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

   Άρθρο 83

   Σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου, για την απόσπαση ειδικών συμβούλων κ.λπ., από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή Σύνδεσμο.

   Άρθρο 96

   Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και θέματα της μείωσης της υπερβάλλουσας διαφοράς (προσωπική διαφορά) των μεταταγέντων με τους νόμους της κινητικότητας.

  1. Πάγια θέση της ΚΕΔΕ είναι η επιστροφή όλων των Δημοτικών Αστυνομικών στους Δήμους, την οποία το Υπουργείο, παρά τις ενστάσεις μας δεν λαμβάνει υπόψιν.
  2. Ως προς το θέμα της προσωπικής διαφοράς, η ΚΕΔΕ προτείνει να προστεθούν τα εξής:

   «Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών της κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των νόμων 4223/2013 και 4199/2013 και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.»

   Άρθρο 102

   Σε θέματα κατάταξης προσωπικού, η ΚΕΔΕ ζητά εφόσον δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μετάταξη να γίνεται, είτε με μεταφορά της θέσης, είτε με σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς.

   Άρθρο 104

   Η ΚΕΔΕ διαφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση του Υπ. Εσωτερικών, προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος μισθοδοσίας του να καλύπτεται από τους δημότες σε ποσοστό 70% από 100% που είναι σήμερα, «διότι η κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού από τους δημότες σε ποσοστό 70% και όχι 100%, καταστρατηγεί τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της προσφερόμενης υπηρεσίας», όπως παρατηρεί.

   Επίσης, η ΚΕΔΕ ζητά,

  • Μοριοδότηση της εντοπιότητας στις προσλήψεις προσωπικού για τους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς Δήμους.
  • Μόνιμη ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα.
  • Τροποποίηση του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α 224/2.12.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση …», με σεβασμό στη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.  Ενδεικτικά:

   - στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του αρ. 4 η «γνώμη» να αντικατασταθεί από «σύμφωνη γνώμη». 

   - τροποποίηση του άρθρου 5 «Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας», ώστε ο εκπρόσωπος ΚΕΔΕ να μην συμμετέχει ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά ως πλήρες μέλος και μάλιστα με δικαίωμα άσκησης veto σε Αποφάσεις της Επιτροπής κατά το μέρος που αφορούν τους ΟΤΑ Α’ βαθμού. 

   - τροποποίηση του εδαφίου β’ της παρ.3 του άρθρου 6, ώστε, για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, το αρμόδιο για το διορισμό όργανο να μη δεσμεύεται από σύμφωνη γνώμη του τριμελούς οργάνου της παρ.1 του αρ.7. 

   - τροποποίηση του αρ. 8 «Μετάταξη-απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων–παραμεθόριων και ορεινών-νησιωτικών ΟΤΑ α' βαθμού», με ενίσχυση των σχετικών κινήτρων.

  • Νομοθετική πρόβλεψη για την κάλυψη της μισθοδοσίας των συμβασιούχων - των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν αυτοδικαίως από την Κυβέρνηση - από τον κρατικό Προϋπολογισμό, σε περίπτωση ανεπάρκειας του δημοτικού.
  • Προτείνεται διάταξη ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κάθε φορά, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και σε Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ), για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη, το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη έτη και αντίστροφα. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου που αποσπάται. Η σχετική δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων δύναται να βαρύνει τον φορέα υποδοχής εφόσον αυτός το αποδέχεται.»
  • Ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του δημοσίου και των ΟΤΑ:

   - Στην καθιέρωση ενός και μοναδικού ωραρίου από τις 09:00 έως τις 17:00, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

   - Στην καθιέρωση λειτουργίας βασικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και των δήμων σε βάρδιες (π.χ. 09:00 – 17:00 και 13:00 – 21:00), προκειμένου να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι πολίτες.

   Πηγή: epoli.gr

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.» ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:547/2

21 Οκτ 2020

Δημόσιοι υπάλληλοι με διορισμό πριν & μετά το 1983 -Πότε βλέπουν «έξοδο»

26 Δεκ 2020

Νέο "κούρεμα" συντάξεων μέσω επανυπολογισμού! [Παραδείγματα]

03 Νοε 2016

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: 200.000 αλλαγές (μέχρι τώρα) στις αιτήσεις [ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ]

25 Φεβ 2019

Ελεγκτικό Συνέδριο-Δημόσιο: Συνταγματική η αναγνώριση προϋπηρεσίας μετά από μετάταξη σε ανώτερο κλάδο

28 Φεβ 2020

Μαρινόπουλος: Έτοιμοι για κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι

03 Ιαν 2017
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com