Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

Νέες διατάξεις για μετατάξεις και αποσπάσεις στο Δημόσιο «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης», κατατέθηκαν στην Βουλή μετά από αυτή που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα για την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
 
 
Συγκεκριμένα, με τα άρθρα 85 και 86 του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ του υπουργείου Οικονομικών: «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις», αλλάζει η σχετική διαδικασία αποσπάσεων και μετατάξεων στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων και στην  Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην οποία μπορούν να μετακινηθούν έως 100 δημόσιοι υπάλληλοι εκτός της συνήθους διαδικασίας.
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
 
Άρθρο 85
 
Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4152/2013 –
 
Στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
 
Η παρ. 2 της υποπαρ. Β.3 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
 
«2α) Η Μονάδα στελεχώνεται από υπαλλήλους όλων των κλάδων, κατηγοριών και
 
ειδικοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και από υπαλλήλους που μετατάσσονται
 
σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224), με την επιφύλαξη της περ. δ της παρούσας. Κατά
 
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης μπορούν να αποσπώνται στην Μονάδα
 
υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι
 
υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός
 
οριοθετείται με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
 
β) Οι αποσπάσεις της περ. α’ διενεργούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, χωρίς να
 
απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή του
 
οργάνου διοίκησης του φορέα προέλευσης, για διάστημα έως τέσσερα (4) έτη. Ο χρόνος
 
υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος
 
πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι ανωτέρω υπάλληλοι λαμβάνουν το
 
 
σύνολο των αποδοχών της θέσης αυτής, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προσωπικής
 
διαφοράς. Εάν ο επιλεγείς υπάλληλος υπηρετεί με απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, με την
 
έκδοση της απόφασης απόσπασης στη Μονάδα αίρεται αυτοδικαίως η απόσπασή του στην
 
προηγούμενη υπηρεσία.
 
γ) Για τη διενέργεια των αποσπάσεων εκδίδεται σχετική πρόσκληση εκδήλωσης
 
ενδιαφέροντος από το αρμόδιο όργανο, με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα
 
προσόντα, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων, η διαδικασία επιλογής, ο τρόπος
 
δημοσίευσης ή δημοσιοποίησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για τη διενέργεια
 
των αποσπάσεων.
 
δ) Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της
 
Μονάδας αποσπασμένοι υπάλληλοι μετατάσσονται στη Μονάδα μετά τη λήξη της
 
απόσπασης, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄
 
224), Οι υπάλληλοι μετατάσσονται σε κενή οργανική θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης
 
κατηγορίας, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, την ίδια σχέση
 
εργασίας και με διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Υπάλληλοι που
 
προέρχονται από φορέα στον οποίο εφαρμόζεται διαφορετικό βαθμολογικό ή μισθολογικό
 
καθεστώς, κατατάσσονται βάσει των αντίστοιχων διατάξεων που ισχύουν για το Υπουργείο
 
Οικονομικών. Εάν η απόσπαση λήξει πριν από την δημοσίευση της πράξης μετάταξης,
 
παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Οι υπάλληλοι που δεν
 
 
υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία
 
ανήκει η οργανική τους θέση μετά τη λήξη της απόσπασης. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική
 
θέση ιδιωτικού δικαίου στη Μονάδα, είναι δυνατή η μετάταξη αποσπασμένων υπαλλήλων
 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς
 
θέσεις ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων δημοσίου
 
δικαίου, για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις.
 
ε. Στη Μονάδα μπορούν να απασχολούνται και υπάλληλοι από όργανα της Ευρωπαϊκής
 
Ένωσης.
 
στ. Συστήνονται δέκα (10) νέες οργανικές θέσεις στη Μονάδα και ο συνολικός αριθμός των
 
οργανικών θέσεων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ανέρχεται σε τριάντα (30)
 
θέσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι οργανικές θέσεις της Μονάδας
 
κατανέμονται κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο, ειδικότητα και σχέση
 
εργασίας.
 
ζ. Οι υπηρετούντες στο Υπουργείο Οικονομικών δικηγόροι με έμμισθη εντολή υποστηρίζουν
 
νομικά το έργο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.».
 
Άρθρο 86
 
Στελέχωση Γενικών Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής
 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
 
Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης επιτρέπεται η απόσπαση έως ογδόντα (80)
υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
 
υπηρετούν σε φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής
 
 
Κυβέρνησης, στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στη Γενική
 
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, στο Αυτοτελές Γραφείο
 
Ελληνικού, στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής καθώς και στην αυτοτελή Διεύθυνση
 
Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και
 
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, η απόσπαση, ανεξάρτητα από τον
 
φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
 
Οι αποσπάσεις διενεργούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη
 
των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου
 
διοίκησης αυτού.
 
Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης
ανανέωσης της απόσπασης, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου.
 
Για το χρονικό διάστημα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των απολαβών
της οργανικής τους θέσης και η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει το φορέα υποδοχής. Ο
 
φορέας υποδοχής βαρύνεται με τις δαπάνες επιπλέον αμοιβής των αποσπασμένων
 
υπαλλήλων.
 
Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας
στην οργανική τους θέση.
 
190
 
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να διακοπεί η απόσπαση υπαλλήλου πριν από
τη λήξη της, για υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν
 
συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.
 
πηγή:aftodioikisi.gr
 

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com