Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 429
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΠΑΡΩΔΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ε.Σ.Δ.Α.) ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε τον Αύγουστο για να θέσει σε
Δημόσια Διαβούλευση το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.).
Το σχέδιο αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων στις 6 Αυγούστου 2020
με ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης την 21η Αυγούστου 2020. Αναγκάστηκαν για
τα προσχήματα να δώσουν μία μικρή παράταση, ως τις 25 Αυγούστου 2020, και αφού
είχε ξεσπάσει σάλος με τις σκοπιμότητες και τα συμφέροντα που εξυπηρετούσε η
διαδικασία.
Είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για μια παρωδία διαβούλευσης με στόχο να
αιφνιδιαστούν οι αρμόδιοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι - Φο.Δ.Σ.Α. -
Κ.Ε.Δ.Ε.) και το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α..
Η κυβέρνηση με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)
επιχειρεί την πλήρη ιδιωτικοποίηση ολόκληρου του κύκλου διαχείρισης
απορριμμάτων μέσω των γνωστών Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(Σ.Δ.Ι.Τ.).
Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) «Δίνει τη
δυνατότητα και προτρέπει όλους τους δημόσιους φορείς της διαχείρισης αποβλήτων, για
συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Αυτό αφορά όλα τα επίπεδα
διαχείρισης των αποβλήτων (όπως συλλογή, διαλογή, επεξεργασία), εφόσον η συνεργασία
αυτή επιτυγχάνει ικανοποιητικό λόγο ποιότητας-κόστους παροχής υπηρεσιών, προς
όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. Στα έργα που θα υλοποιηθούν εφεξής με
ΣΔΙΤ, εφόσον επιλεγεί να τεθούν ελάχιστες εγγυημένες ποσότητες, αυτές θα πρέπει να
συνάδουν με τους στόχους του ΕΣΔΑ και της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την
κυκλική οικονομία.» (σελ.5)
Με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) επιχειρούν να
εκχωρήσουν τα πάντα στους ιδιώτες μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. και για αυτό το λόγο το σχέδιο
υποκαθιστά τα Περιφερειακά (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) και τα τοπικά σχέδια των Δήμων
παρέχοντας την δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό να αποφασίζει ακόμα και για
την διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των Φο.Δ.Σ.Α. προκειμένου να γίνουν
μεγάλες ιδιωτικές μονάδες καύσης και επεξεργασίας. «Η υλοποίηση της δυνατότητας
διαπεριφερειακής συνεργασίας εναπόκειται στα οικεία ΠΕΣΔΑ ή/και στους οικείους 
ΦΟΔΣΑ, όμως μπορεί αυτό να γίνει και με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ, εφόσον κριθεί
απαραίτητο. Οι αποφάσεις του ΥΠΕΝ στην περίπτωση αυτή θα κατισχύουν έναντι
των υπολοίπων. Στην περίπτωση αυτή το ΥΠΕΝ μπορεί να προχωρήσει τόσο στη λήψη
της σχετικής απόφασης, όσο και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή της,
όπως -ενδεικτικά-η ωρίμανση σχετικών έργων», σημειώνεται.
Προβλέπουν «Έκδοση διάταξης για δυνατότητα αρμόδιων Φορέων (ιδίως
Φο.Δ.Σ.Α./Ο.Τ.Α.) να δρομολογούν και να υλοποιούν δράσεις που δεν προβλέπονται από
τα ισχύοντα ΠΕ.Σ.Δ.Α. αλλά συνάδουν με τις προβλέψεις του παρόντος Ε.Σ.Δ.Α., μέχρι
την έγκριση των νέων ΠΕ.Σ.Δ.Α., κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΥΠ.ΕΝ.» (σελ. 111).
Η καύση αποτελεί κατά την κυβέρνηση την... λύση προκειμένου να πετύχουν
τους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) Για το
λόγο άλλωστε αυτόν προχωρούν στη κατασκευή τεσσάρων (4) εργοστασίων
καύσης και δίνουν την δυνατότητα να υπάρχει καύση και στις νέες μονάδες
επεξεργασίας με Σ.Δ.Ι.Τ. που ετοιμάζουν σε όλη την επικράτεια.
Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) περιέχει μονάδες
επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων που παράγουν δευτερογενή καύσιμα
(SRF-RDF) που θα χρησιμοποιηθούν σαν εναλλακτικό καύσιμο (κυρίως, στην
τσιμεντοβιομηχανία) και σε τέσσερις (4) ειδικές μονάδες για αποκλειστική παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας (ακόμη και σαν Α.Π.Ε.)!!!
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι ξεκάθαρα κατά της καύσης γιατί εκτός του ότι αυτή η
τεχνολογία επιβαρύνει αποδεδειγμένα το περιβάλλον, και για αυτό εγκαταλείπετε
από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, κατασπαταλά πολύτιμους φυσικούς πόρους και
αντιμάχεται την προδιαλογή των υλικών και την προσέγγιση του στόχου της
κοινωνίας των μηδενικών αποβλήτων. Οι μονάδες καύσης για να λειτουργήσουν
χρειάζονται σταθερά τεράστιες ποσότητες πρώτης ύλης, πράγμα που σημαίνει
καθήλωση σε χαμηλά επίπεδα της προδιαλογής των υλικών, αλλά και της
Ανακύκλωσης από τις Μ.Ε.Α.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εδώ και χρόνια προτείνει: Πρόληψη-ΕπαναχρησιμοποίησηΑνακύκλωση με προδιαλογή στην πηγή και για ότι θα «ξεφεύγει» από την διαλογή
στην πηγή, περαιτέρω ανάκτηση με μηχανική επεξεργασία. Μόνο έτσι θα
γλυτώσουμε από το αίσχος των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) και θα μπορέσουμε να έχουμε τελική διάθεση σε μικρούς ασφαλείς Χώρους
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).
Στον πολύ κρίσιμο τομέα της Ανακύκλωσης που βρίσκεται στα χέρια των
ιδιωτικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.) διατηρείται ο
αποτυχημένος μπλε κάδος για ανακυκλώσιμα και προστίθεται κίτρινος για χαρτί και
εισάγεται ο καφέ κάδος για τα βιοαπόβλητα.
Παράλληλα η κυβέρνηση πριμοδοτεί μέσω του Περιφερειάρχη Αττικής κ.
Γιώργου Πατούλη και του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. νέους παίχτες στον τομέα της Ανακύκλωσης,
όπως η ιδιωτική «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» και ετοιμάζει Σ.Δ.Ι.Τ. για την συλλογή
και την επεξεργασία των Βιοαποβλήτων.
Αντί δηλαδή να ενισχυθούν οι Δήμοι προκειμένου να αναπτύξουν σύγχρονα
και αποτελεσματικά προγράμματα Διαλογής στην Πηγή (Σ.Μ.Α.Υ., πράσινα
σημεία, αποθήκες κ.λπ.), εκχωρούνται τα πάντα στους ιδιώτες.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προειδοποιεί πως, με την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων
θα έχουμε τεράστια αύξηση του κόστους διαχείρισης το οποίο θα κληθούν να
πληρώσουν οι δημότες χωρίς κανένα όφελος τόσο για του πολίτες όσο και για τους
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η κατάθεση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)
αποδεικνύει πως η κυβέρνηση είναι δέσμια των μεγάλων εργολαβικών και
επιχειρηματικών συμφερόντων που θησαυρίζουν από την διαχείριση των
απορριμμάτων και είναι σίγουρο ότι θα συναντήσει τη μαζική και δυναμική
αντίδραση τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών.
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ ότι δεν είναι νόμιμη η ταμειακή βεβαίωση των Δήμων για παρελθόντα έτη στα οποία έχει παρέλθει πενταετής αποσβεστική προθεσμία

26 Ιουν 2017

230.000 € Δήμου σε εργαζομένους για ΜΑΠ και γάλα

07 Δεκ 2017

«Ψαλίδι» σε συντάξεις χηρείας – Ποιοι θα δουν μειώσεις (παραδείγματα)

01 Σεπ 2016

O δήμαρχος Ωραιοκάστρου στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα Διαφθοράς

07 Οκτ 2016

Παραιτήθηκε ο Γ.Γ. του Υπουργείου Ναυτιλίας

26 Ιαν 2017
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com