Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκεκριμένα,
 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) & έξι (6) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα του εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο τετράμηνης & δίμηνης διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:
 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (συνοδών Απορριμματοφόρου): 3, (4) ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ: 2, (4) ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ΄κατηγ. Επαγγ.): 1, (4) ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (συνοδών Απορριμματοφόρου): 6, (2) ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αιτήσεις έως 28/08/2020.
 
 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, προς κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του:
 
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών: 7, 4 μήνες
ΤΕ Νοσηλευτών: 3, 4 μήνες
ΔΕ Οδηγών (Γ’ ή Δ΄κατηγορίας): 1, 4 μήνες
Αιτήσεις: 25/08 – 31/08/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
 
Πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:
 
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ελλείψει αυτών, ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων
Αριθμός ατόμων: δύο (2)
 
Χρονική διάρκεια: δύο (2) μήνες
 
ΔΕ Μαγείρων
Αριθμός ατόμων: ένα (1)
 
Χρονική διάρκεια: δύο (2) μήνες
 
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας
Αριθμός ατόμων: δύο (2)
 
Χρονική διάρκεια σύμβασης: δύο (2) μήνες
 
Αιτήσεις: 25/08 – 28/08/2020.
 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 
Σύναψη σύμβασης με συνεργάτη/τιδα [ένας/μία (1)] στα πλαίσια υλοποίησης έργου:
 
Α) Απόφοιτος/-η Α.Ε.Ι. Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 
Β) Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου για τη σύμβαση συνεργάτη/ιδας ορίζεται μέχρι τη λήξη του έργου, 14/11/2020, ως ισχύει και το συμβατικό ποσό αυτής προσδιορίζεται έως το ποσό των 15.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 
Αιτήσεις έως 31/08/2020.
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 
Δέκα πέντε (15) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης έργου:
 
Πτυχιούχος Ψυχολογίας / 1
Πτυχιούχος Ψυχολογίας / 1
Πτυχιούχος Ψυχολογίας / 1
Πτυχιούχος Κοινωνικής Εργασίας / 1
Πτυχιούχος ΑΕΙ / 1
Πτυχιούχος Φιλολογίας / 1
Πτυχιούχος Φιλολογίας / 1
Πτυχιούχος Φιλολογίας / 1
Πτυχιούχος Φιλολογίας / 1
Πτυχιούχος Μαθηματικών / 1
Πτυχιούχος Μαθηματικών / 1
Πτυχιούχος Μαθηματικών / 1
Πτυχιούχος Μαθηματικών / 1
Μάγειρας / 1
Αρτοποιός / 1
Αιτήσεις έως 08/09/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατοτεχνιτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α, του Δήμου Φυλής και της Περιφέρειας Αττικής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ» (ΧΑΣΙΑ) και συγκεκριμένα των παρακάτω αναφερόμενων για χρονικό διάστημα 2 μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών (εφόσον υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις):
 
ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα βυζαντινής – μεταβυζαντινής περιόδου: 1 θέση
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη Μνημείων: 1 θέση
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών: 2 θέσεις
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών: 2 θέσεις
Αιτήσεις: 25/08 – 09/09/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
 
Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους της αρχαίας Μορρύλου και του Παλατιανού:
 
ΠΕ Αρχαιολόγοι: 3 θέσεις, για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων: 2 θέσεις, για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: 2 θέσεις, για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2 θέσεις, για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικές εργασίες και ελλείψει αυτών
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε οικοδομικές εργασίες: 21 θέσεις [Τρία (3) άτομα για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και δεκαοκτώ (18) άτομα για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Αιτήσεις: 25/08 – 31/08/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Δήλου» του έργου «Δήλος–ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο», που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου:
 
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων: 1
Αιτήσεις: 25/08 – 07/09/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ
 
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 1 του έργου «Ολοκλήρωση αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Δελφών» για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως οκτώ (8) μήνες:
 
ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: 01, Γραφεία Εφορείας (Έργο αρχαίου θεάτρου Δελφών)
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων: 01, Γραφεία Εφορείας & Εργοτάξιο (Έργο αρχαίου θεάτρου Δελφών)
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ): 01, Εργοτάξιο (Έργο αρχαίου θεάτρου Δελφών)
Αιτήσεις: 26/08 - 01/09/2020.
 
 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
 
1. Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων που θα απασχοληθούν στο ΙΥΜ-ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου:
 
Πτυχίο Μαθηματικών ή Δίπλωμα της Σχολής Εφαρμσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ
2. Δύο (2) θέσεις Τεχνικών-Επιστημονικών Συνεργατών που θα απασχοληθούν στο ΙΥΜ-ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στο έργο:
 
Πτυχίο Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας ή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου/Πολυτεχνείου.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Νευροεπιστήμες (ή συναφές αντικείμενο) ή Πτυχίο Τμήματος πενταετούς φοίτησης που αναγνωρίζεται ως integrated Master με πτυχιακή εργασία στο χώρο των Νευροεπιστημών.
Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις έως 08/09/2020.
 
 
πηγή:epoli.gr
 
 

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Η απάντηση του ΕΦΚΑ για το πειθαρχικό συμβούλιο

30 Ιουν 2017

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

11 Αυγ 2020

«ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (50) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν.4387/2016, ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν.4670/2020 ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦ

10 Δεκ 2020

ΜΗΝΥΜΑ Δήμου: "Θα εμποδίσουμε κάθε πλειστηριασμό α' κατοικίας δημότη μας"

18 Ιαν 2017

ΟΑΕΔ: Ποια προγράμματα προσλήψεων έρχονται, ποια ήδη τρέχουν

28 Νοε 2017

Ενόχληση Πατούλη για τη συμμετοχή Αγοραστού στην Επιτροπή για το Σύνταγμα

07 Οκτ 2016
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com