Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκεκριμένα,
 
«ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»
 
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διαχείριση της επικοινωνίας ,σύνταξη κειμένων με σκοπό την προώθηση των προγραμμάτων του ΚΥΑΔΑ και των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες:
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ή/και οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ., με έργο ‘’Διαχείριση της επικοινωνίας, σύνταξη κειμένων με σκοπό την προώθηση των προγραμμάτων του ΚΥΑΔΑ και των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών‘’.
Αιτήσεις: 30/10 – 09/11/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
 
Πρόσληψη συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2020-2021, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 
Αιτήσεις: 29/10 – 11/11/2020.
 
 
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
 
Πρόσληψη συνολικά έντεκα (11) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2020-2021, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 
Αιτήσεις: 29/10 – 07/11/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
 
Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήµου:
 
ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (∆ιαµορφωτή Γαιών τύπου Γκρέιντερ): 8 µήνες.
Αιτήσεις έως 02/11/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης “Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» – ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ»:
 
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια της Πράξης.
Αιτήσεις: 30/10 – 08/11/2020.
 
 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ΤΕ Ηλεκτρονικού Μηχανικού.
 
Αιτήσεις έως 11/11/2020.
 
 
 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ”
 
1. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Εθνικής συγχρηματοδότησης (Matching Funds) (αρ. αποφ. 22280/Ι3/28.12.2018 ΑΔΑ: ΨΞΧΘ4653ΠΣ-ΧΑΟ), στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»:
 
(Βιο)πληροφορικός, Δημιουργία βάσης δεδομένων, MSc, 6 μήνες (μερικής απασχόλησης).
2. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Εθνικής συγχρηματοδότησης (Matching Funds) (αρ. αποφ. 22280/Ι3/28.12.2018 ΑΔΑ: ΨΞΧΘ4653ΠΣΧΑΟ), στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»:
 
Βιοεπιστήμονας, Ανάλυση της παθοφυσιολογίας του εντέρου σε μοντέλα οργανοειδών και tissue-on-chip, MSc, 6 μήνες.
Αιτήσεις έως 11/11/2020.
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
 
A. Μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
 
Β. Μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., υπεύθυνου/ης για το Ταμείο (ΣΟΧΤΔ2).
 
Αιτήσεις έως 13/11/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
 
Πρόσληψη ΥΕ εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο (2) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου:
 
ΥΕ Εξειδικευμένοι εργάτες σε αποκατάσταση ή/και αναστήλωση μνημείων: 2 θέσεις.
Αιτήσεις: 27/10 – 05/11/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 
1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες», με κωδικό 2014ΣΕ51400006 της ΣΑΕ 514 του ΠΔΕ 2020, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για τριών (3) μηνών όχι πέραν της 31-12-2020:
 
ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση.
2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες», με κωδικό 2014ΣΕ51400000 της ΣΑΕ 514 του ΠΔΕ 2020, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης τριών (3) μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020:
 
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μια (1) θέση.
Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις: 27/10 – 03/11/2020.
 
 
 
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
 
Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών, που θα καλύψουν ανάγκες γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες με στόχο την προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας καθώς και στην εκμάθηση της Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας με στόχο τους αλλοδαπούς ενήλικες.
 
Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 και με την προϋπόθεση να κατέχουν:
 
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολών ή τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
 
Β) Δίπλωμα ΙΕΚ με πτυχίο πιστοποίησης,
 
Γ) Επαγγελματίες με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στους ανωτέρω Τομείς.
 
Αιτήσεις: 29/10 – και 04/11/2020.
 
πηγή:epoli.gr

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Επίδομα παιδιού: Τι προβλέπει το Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

10 Ιαν 2018

Εργατικό ατύχημα Δήμου Καλαμαριάς: Σοβαρότερος ο τραυματισμός της εργάτριας

07 Μάι 2019

Μέτρα της Κομισιόν για το μισθολογικό χάσμα: Οι γυναίκες κερδίζουν 16,3% λιγότερα

22 Νοε 2017

Έγγραφο του Υπ. Οικονομικών που απαντά σε ερώτημα που αφορά δημοτικούς υπαλλήλους που έχουν κάνει μετάταξη από Δήμο σε Δήμο

05 Σεπ 2016

Ανακοίνωση: Απώλεια Συναδέλφου από την Καθαριότητα του Δήμου Αθηναίων

23 Ιαν 2017

Νέο προσωπικό με 1.450 προσλήψεις στα Κέντρα Κοινότητας – Ποιοι θα έχουν «έξτρα» μόρια

25 Ιουλ 2016
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com