Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021
 
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/5 /οικ. 942
ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
Τηλ.:, 2131306026, 2131313385
Fax: 2131306037
ΘΕΜΑ: «Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων
για αποστολή στοιχείων»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 146Α του Ν.
3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17 του
άρθρου 53 του ν. 4674/2020 «Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να
ενημερώνουν ανά τετράμηνο το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την
πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε
αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.». Επίσης, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ. γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ
Α’ 161, Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης) στις
αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης του Δευτεροβάθμιου
Πειθαρχικού Συμβουλίου ανήκουν «…… γ) Η παρακολούθηση της πορείας των
πειθαρχικών υποθέσεων που εισάγονται στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά
Συμβούλια. δ) Η τήρηση στοιχείων για την σύσταση και συγκρότηση των
Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.».
Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με αριθμ.
πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/2/οικ.14497/23.7.2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΙΔ46ΜΤΛ6-8ΧΛ)
παρακαλούμε η αποστολή των σχετικών στοιχείων από τα Πρωτοβάθμια
Πειθαρχικά Συμβούλια για το χρονικό διάστημα, από 01-09-2020 έως 31-12-
2020, να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31-01-2021 .
2
Ως εκ τούτου καλούνται τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια να
προβούν στη συμπλήρωση και αποστολή του αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία
πειθαρχικών υποθέσεων Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων», που
βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.ypes.gr) στη
διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα → Πειθαρχικά Συμβούλια
(https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/peitharchikasymvoylia), στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι τις 31-01-2021. Η
αποστολή του αρχείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά
ηλεκτρονικά και υπό μορφή Excel .
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL
Στο πρώτο φύλλο του αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία ΠΠΣ»
καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με:
 τον αριθμό των υποθέσεων που είχαν εκδικασθεί από 01-09-2020 έως
31-12-2020
 τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων την 31-12-2020
 λειτουργικά προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν και
καθυστερούν την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων
 την ημερομηνία εισόδου κάθε εκδικασθείσας υπόθεσης στο οικείο
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας
πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)
 την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για κάθε εκδικασθείσα
υπόθεση
 την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε πρώτο
βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)
 την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε δεύτερο
βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)
 Στο δεύτερο φύλλο του αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία για αργία»
καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με:
3
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
 την ημερομηνία εισόδου κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης στο οικείο
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας
πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)
 την ημερομηνία έκδοσης γνωμοδότησης ή έκδοσης απόφασης για
κάθε διεκπεραιωθείσα υπόθεση
 το θέμα κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης (επιλογή από συγκεκριμένη
λίστα)
 τον αριθμό των υποθέσεων αργίας που είχαν εξεταστεί από 01-09-
2020 έως 31-12-2020
 τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων αργίας την 31-12-2020
Η εν λόγω ενημέρωση κρίνεται ως απαραίτητη προκειμένου η Γενική
Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων
στα οικεία Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, ώστε να εξάγει χρήσιμα
συμπεράσματα με στόχο τη βελτιστοποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Δεδομένου του μεταβατικού σταδίου αναφορικά με τη συγκρότηση των
Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων (εγκύκλιος υπ’ αριθ.
ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/3/οικ.20178 /29-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΓΚ46ΜΤΛ6-ΜΧΙ) της
Υπηρεσίας μας με θέμα την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των
Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2021 έως 31.12.2023), οι Διευθύνσεις
Διοικητικού/Προσωπικού να κοινοποιήσουν την παρούσα, με κάθε πρόσφορο
τρόπο, στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια των οποίων η θητεία έληξε την
31-12-2020. Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια των οποίων η θητεία
έληξε την 31-12-2020, παρακαλούνται όπως επιληφθούν της αποστολής των
σχετικών στοιχείων ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της πληροφόρησης για
την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων.
 Η Γενική Γραμματέας
 
 

 Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

ΕΛΑΣ: 18 οδηγίες για να μην κλέψουν το κινητό σου (και τι να κάνεις αν στο κλέψουν)

30 Μάι 2019

Όλες οι αλλαγές στα επιδόματα - Τι αλλάζει σε επίδομα γέννας, επίδομα παιδιού, επίδομα ενοικίου, ΚΕΑ

29 Ιαν 2020

ΥΠΕΣΔΑ: Ξεκινάει εκστρατεία για την προσέλκυση manager στο δημόσιο

21 Σεπ 2016

Βοήθεια στο Σπίτι: Ετοιμάστε φάκελο - Ξεκινούν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 2.909 μόνιμους

01 Ιουν 2020

Μαρινόπουλος: Έτοιμοι για κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι

03 Ιαν 2017

Στα 553 εκατομμύρια ευρώ τα νέα χρέη των Νοσοκομείων μέσα στο 2016

24 Μαρ 2017
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com