Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:12119/18-2-2021
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : 1 Μαρτίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα , 18 Φεβρουαρίου 2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ.
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 12119
ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες :
Για θεσμικά θέματα μόνιμου προσωπικού,
Μ. Ανδρεδάκη: 2131364373
Για θέματα πινάκων
τηλ. 213136 4335, 4389, 4388
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
 
ΘΕΜΑ: Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021 και αποστολή των σχετικών
δικαιολογητικών.
 
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 71306/27-10-2020 έγγραφό μας.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, αναφορικά με την έκδοση της
υπ’ αριθμ. 42/30-9-2020 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο
Προγραμματισμός Προσλήψεων για το έτος 2021 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51
του ν.4622/2019, σας ενημερώνουμε ότι οι φορείς του πίνακα αποδεκτών, προκειμένου
να αποσταλεί από την υπηρεσία μας στο ΑΣΕΠ συνολικός πίνακας θέσεων και
προσόντων για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης, θα πρέπει:
α) να αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για θέματα προσωπικού Τ.Α του
Υπουργείου, τον πίνακα που αναφέρεται στην ενότητα Γ. του παρόντος και
β) να αποστείλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το έγγραφο που αναφέρεται στην ενότητα Α.4 συνοδευόμενο από ένα
αρχείο με τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, εντός της τιθέμενης προθεσμίας,
λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι οδηγίες:
Ελληνική 
 
Α. Γενικές Οδηγίες
1. Οι τίτλοι σπουδών και τα υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται από το
Π.Δ. 50/2001 θα καθοριστούν από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα ισχύοντα για την
Υποχρεωτική, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επομένως δεν απαιτείται η
γνωστοποίησή τους στην υπηρεσία μας.
2. Πλέον των προσόντων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, μπορεί για
ορισμένες ειδικότητες, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα ύστερα από
αίτημα του οικείου φορέα και σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. Επομένως, τυχόν
πρόσθετα προσόντα που έχουν τεθεί, για να γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία μας και
εν συνεχεία να προωθηθούν στο ΑΣΕΠ προς ενσωμάτωση στην προκήρυξη
(ενδεικτικά αναφέρονται η γνώση Η/Υ, γνώση ξένων γλωσσών και το επίπεδο αυτής
π.χ. άριστη γνώση αγγλικών ή καλή γνώση γερμανικών, μεταπτυχιακός τίτλος,
εμπειρία και χρονική διάρκεια αυτής , άδειες οδήγησης αυτοκινήτου), θα πρέπει να
προβλέπονται στη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
3. Στις περιπτώσεις που οι εγκεκριμένες θέσεις αφορούν σε Μηχανικούς, Γεωτεχνικούς,
Ιατρούς ή Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, άνευ περαιτέρω
ειδικότητας του γενικού κλάδου (π.χ. ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Ιατρών, ή
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας) θα πρέπει με την απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου ή του Περιφερειακού Συμβουλίου, να έχει εξειδικευτεί περαιτέρω
ο κλάδος (π.χ. ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών /
Κτηνιάτρων, ΠΕ Ιατρών/ Ιατρών Εργασίας, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας
/Κοινωνικών Λειτουργών) και η εξειδίκευση να γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία μας με
σχετική καταχώρηση στο ειδικό πεδίο του πίνακα που προορίζεται για το σκοπό αυτό
και αναφέρεται στην ενότητα Β.
- Τα στοιχεία των θέσεων που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 42/30-9-2020 Πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου, (δηλαδή κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδος/ειδικότητα)
καθώς και η κατάσταση αυτών (κενές ή μη), θα πρέπει να ελεγχθούν και να
επιβεβαιωθούν από τους φορείς μέσω του κατωτέρω αναφερόμενου πίνακα,
προκειμένου να αποκατασταθούν λάθη που τυχόν είχαν εμφιλοχωρήσει στο Ψ.Ο
 
τους κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός τους στην εφαρμογή του Ε.Π
2021.
 Συνεπώς, οι φορείς μέσω του κατωτέρω αναφερόμενου πίνακα, επιβεβαιώνουν το
αίτημά τους και ειδικότερα:
- την ταύτιση της λεκτικής ονομασίας του κλάδου/ειδικότητας της κάθε εγκεκριμένης
θέσης, με αυτήν που περιγράφεται στον ισχύοντα ΟΕΥ, καθώς και ότι η θέση είναι κενή
- την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων κατά το τρέχον έτος, με υποχρέωση ανάλογης
πρόβλεψης και για κάθε επόμενο έτος.
4 Αποστολή δικαιολογητικών:
Μετά την ανάρτηση του κατωτέρω αναφερόμενου αρχείου στον ειδικό διαδικτυακό
τόπο του ΥΠΕΣ, οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α.,
αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., έγγραφο με θέμα
«Δικαιολογητικά για Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2021
Δήμου …….ή Περιφέρειας……», με το οποίο θα βεβαιώνεται η πληρότητα και
ορθότητα του αναρτημένου πίνακα (EGRITIKI2021_) μνημονεύοντας τον αριθμό
πρωτοκόλλου που έλαβε αυτός και καταχωρήθηκε από το φορέα στη σχετική στήλη του
πίνακα.
Το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ, στο οποίο θα πρέπει να
έχουν ενσωματωθεί τα εξής δικαιολογητικά:
 Η βεβαίωση ανάρτησης του προαναφερθέντος αρχείου-πίνακα, η οποία εξάγεται
αυτόματα από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ αμέσως μετά την
ανάρτησή του
 Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής / Περιφερειακού Συμβουλίου, τα
στοιχεία των οποίων αποτυπώνονται στο σχετικό πεδίο του πίνακα
 Για τον έλεγχο της λεκτικής ονομασίας της κάθε θέσης, το/α Φ.Ε.Κ του
ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στο/α οποίο/α
αποτυπώνεται/ονται οι εγκεκριμένες θέσεις, χωρίς να απαιτείται να
επισυναφθούν Φ.Ε.Κ στα οποία αποτυπώνονται τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεις
του ΟΕΥ .
 
 Έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι οι εγκεκριμένες θέσεις
προβλέπονται στον ισχύοντα ΟΕΥ, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους
με άλλη διαδικασία (προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη κλπ).
 Έγγραφη βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης των απαιτούμενων
πιστώσεων για το τρέχον έτος, με ανάλογη πρόβλεψη για κάθε επόμενο έτος.
Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της υπηρεσίας μας και
να ολοκληρωθεί άμεσα ο έλεγχος των ανωτέρω δικαιολογητικών και εν συνεχεία η
αποστολή των σχετικών στοιχείων στο ΑΣΕΠ, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να
ενσωματωθούν ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF, καθώς η αποστολή διακριτού
αρχείου για κάθε δικαιολογητικό δυσχεραίνει τη διαδικασία και καθιστά χρονοβόρο τον
έλεγχο.
Υπενθυμίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, σας είχαμε ζητήσει να
μεριμνήσετε για την άμεση έκδοση των σχετικών αποφάσεων και δικαιολογητικών και
πάντως προ της υποβολής του πίνακα που αναφέρεται στο παρόν, συνεπώς δεν
συντρέχει λόγος καθυστέρησης αποστολής αυτών από την υπηρεσία σας.
Τις Περιφέρειες, προς τις οποίες απευθύνεται το παρόν, ενημερώνουμε ότι εάν
απαιτηθεί νέα απόφαση, αυτή θα ληφθεί από την οικεία Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα
με το άρθρο 40 του ν.4735/2020.
Β. Άντληση από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του, προς συμπλήρωση, πίνακα
Οι φορείς θα πρέπει να αναζητήσουν το αρχείο xls που τους αντιστοιχεί και περιέχει
τον, προς συμπλήρωση, πίνακα στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα
προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr), στη διαδρομή που προορίζεται για την
άντληση αρχείων, υποφάκελος «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 2021».
Το αρχείο έχει ως ονομασία τον 12ψηφιο κωδικό (user name) του φορέα, είναι
συμπιεσμένο και για την αποσυμπίεσή του απαιτείται να εισαχθεί ο 8ψήφιος κωδικός
πρόσβασης που έχει χορηγηθεί στον υπεύθυνο επικοινωνίας κάθε φορέα από την υπηρεσία
μας.
 
Σε κάθε αρχείο αποτυπώνονται οι εγκριθείσες, προς πλήρωση, θέσεις του εκάστοτε
φορέα, με παράθεση των στοιχείων τους ( εργασιακή σχέση, κατηγορία εκπαίδευσης και
κλάδος). Κάθε γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί σε μία θέση (π.χ 2 εγκεκριμένες θέσεις ίδιων
στοιχείων αποτυπώνονται σε 2 γραμμές) .
Κάθε φορέας θα πρέπει να επιβεβαιώσει τις θέσεις που έχουν εγκριθεί και
αποτυπώνονται στον πίνακα που του αντιστοιχεί, συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα
πεδία (επιβεβαίωση κενών θέσεων, πρόσθετα προσόντα, περιφερειακή ενότητα κλπ).
Γ. Ανάρτηση του συμπληρωμένου πίνακα στον ειδικό διαδικτυακό τόπο
Στη συνέχεια οι φορείς θα πρέπει να αναρτήσουν1 στον ειδικό διαδικτυακό τόπο
(https://aftodioikisi.ypes.gr) συμπληρωμένο το αρχείο που άντλησαν από τον τόπο,
μετονομάζοντάς το σε EGRITIKI2021_ Το αρχείο θα πρέπει να είναι μορφής xls ή ods και
να φέρει την προαναφερθείσα ονομασία, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.
Ο Πίνακας που πρέπει να συμπληρωθεί και αναρτηθεί στον τόπο με την ονομασία
EGRITIKI2021_ περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία :
1.Α/Α
2. 12ΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ
3. ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ
4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΗΣ
5. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
7. ΚΛΑΔΟΣ
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Προσυμπληρωμένα πεδία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 42/2020
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ
11. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Συμπληρώνετε το πεδίο αυτό μόνο στην περίπτωση που τα
πρόσθετα προσόντα (π.χ μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γνώση
Η/Υ, ξένες γλώσσες) έχουν καθοριστεί με την απόφαση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Σε διαφορετική περίπτωση το
αφήνετε κενό.
12. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ /
ΙΑΤΡΟΥ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συμπληρώνετε το πεδίο αυτό μόνο όταν στη στήλη 7 αναγράφεται
"ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ" ή "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ" ή ‘ΙΑΤΡΩΝ’ ή "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ" και η ειδικότητα έχει καθοριστεί με την
απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (π.χ Πολιτικός
Μηχανικός, Κτηνίατρος, Ιατρός Εργασίας, Κοινωνικός Λειτουργός
κλπ).
13. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ Ο.Ε.Υ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
14. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ &
Σε κάθε γραμμή του πίνακα επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη
λίστα ΝΑΙ ή ΌΧΙ
1 επιλέγοντας «Πατήστε το Εικονίδιο ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΤΕ ΑΡΧΕΙΑ»
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
14.Α. ΛΕΚΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ ή/& ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Καταχωρείτε το διορθωμένο λεκτικό (π.χ ΤΕ) σε κάθε γραμμή του
πίνακα που επιλέξατε ΟΧΙ στην προηγούμενη στήλη, διαφορετικά
αφήνετε κενό το πεδίο
15. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ Σε κάθε γραμμή του πίνακα επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη
λίστα ΝΑΙ ή ΌΧΙ
15.Α. ΛΕΚΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Καταχωρείτε το διορθωμένο λεκτικό σε κάθε γραμμή του πίνακα
που επιλέξατε ΟΧΙ στην προηγούμενη στήλη, διαφορετικά αφήνετε
κενό το πεδίο
16. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σε κάθε γραμμή του πίνακα επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη
λίστα ΝΑΙ ή ΌΧΙ
17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η
ΘΕΣΗ
 Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο από τις Περιφέρειες , σε κάθε
γραμμή του πίνακα, με επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα. Για
τους λοιπούς φορείς το πεδίο είναι προσυμπληρωμένο.
18. ΑΡΙΘΜ. / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΛΩΝ
Συμπληρώνετε τα στοιχεία της σχετικής Απόφασης σε κάθε γραμμή
του πίνακα
19. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε τις παρατηρήσεις σας. Εάν επιθυμεί
ο φορέας την εξαίρεση της θέσης από την εγκριτική, θα πρέπει να
συμπληρώσει στο πεδίο αυτό την ένδειξη "ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΘΕΣΗΣ", με
αιτιολογία (πχ διάθεση της θέσης προς κάλυψη μέσω του ΕΣΚ),
έχοντας συμπληρώσει στα λοιπά πεδία του πίνακα την ένδειξη ΌΧΙ.
20. Βεβαιώνεται ότι ο παρών πίνακας, όπως
συμπληρώθηκε από το φορέα μας και
αναρτήθηκε από αυτόν στον ειδικό
διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ είναι ορθός, πλήρης
και σύμφωνος Α. με τα προβλεπόμενα στον
οικείο, ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ), Β. με τις καταχωρήσεις των
στοιχείων αυτών του Ο.Ε.Υ στην εφαρμογή του
Ψηφιακού Οργανογράμματος και Γ. με την
απόφαση του αρμόδιου οργάνου που ελήφθη
στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού
προσλήψεων έτους 2021, τα στοιχεία της
οποίας έχουν καταχωρηθεί στη στήλη 18
Ως υπογραφή της βεβαίωσης που αναγράφεται στη στήλη 20.
λογίζεται η συμπλήρωση του κελιού με το ονοματεπωνύμου του
Δημάρχου/Περιφερειάρχη
Κάθε φορέας αναρτά μόνο το δικό του αρχείο. Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο
που διενεργεί η υπηρεσία μας, διαπιστωθεί ότι φορέας, πραγματοποίησε ανάρτηση αρχείου
άλλου φορέα, ο πίνακας του θα εξαιρεθεί, και ο φορέας θα επισημανθεί ότι δεν
ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή του για χορήγηση στοιχείων.
Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αναρτηθεί λανθασμένο ή ελλιπές αρχείο, είναι
δυνατή η εκ νέου ανάρτησή του, καθώς το νέο αρχείο αναγνωρίζεται αυτόματα ως το
μόνο ορθό, αρκεί αυτό να έχει ονοματιστεί σωστά και να είναι της ίδιας μορφής με το
προγενέστερα αναρτηθέν. Εξυπακούεται ότι με το προαναφερθέν έγγραφο θα πρέπει να
αποσταλεί η βεβαίωση ανάρτησης του τελικού αρχείου στον τόπο.
 
Καταληκτική προθεσμία ανάρτησης του αρχείου στο διαδικτυακό
τόπο ορίζεται η 1
η Μαρτίου 2021. Με την παρέλευση της
προθεσμίας, ο τόπος θα παύσει να είναι διαθέσιμος προς
ανάρτηση αρχείων. Η αποστολή του εγγράφου μετά των
δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την
ανάρτηση του αρχείου και σε κάθε περίπτωση έως την
προαναφερθείσα ημερομηνία (1-3-2021)
Σε περίπτωση που δεν αναρτηθεί από φορέα το απαιτούμενα αρχείο στον τόπο και
δεν αποσταλεί το έγγραφο μετά των δικαιολογητικών εμπρόθεσμα, ως ανωτέρω, οι
θέσεις του φορέα δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα της υπηρεσίας μας προς το
ΑΣΕΠ.
Τέλος επισημαίνεται ότι από τις εφτακόσιες σαράντα οχτώ (748) θέσεις τακτικού
προσωπικού που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και στις οποίες αναφέρεται
το παρόν έγγραφο, ένα μέρος τους θα παρακρατηθεί με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να πληρωθούν από
προστατευόμενα άτομα, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει,
και άρα οι εν λόγω θέσεις δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα που θα αποσταλεί από
την Υπηρεσία μας στο ΑΣΕΠ για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.
Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, εντός της
τιθέμενης προθεσμίας, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση της προκήρυξης το
συντομότερο δυνατόν.
Το παρόν έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη
διαδρομή Yπουργείο / Αναρτηθέντα έγγραφα / Έγγραφα ( https://www.ypes.gr/eggrafa/ )
καθώς και στον υποφάκελο «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 2021» του ειδικού διαδικτυακού τόπου του 
ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού Τ.Α.
 
Η Γενική Γραμματέας

Π. Χαραλαμπογιάννη

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Κόβουν έως και 2 επικουρικές συντάξεις από 800.000 συνταξιούχους!

25 Μάι 2017

Όταν ήσουν Πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος γιατί δεν τα 'λεγες;

05 Οκτ 2016

Τη μονιμοποίηση των “παρατασιούχων” του ζητά και διεκδικεί ο Δήμαρχος Πατρέων

28 Μαρ 2019

Αποζημίωση για εκτός ωραρίου εργασία ζητούν υπάλληλοι περιφερειών

21 Ιουλ 2016

ΑΣΕΠ 6Κ/2020: Ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων

07 Σεπ 2020
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com