Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

Εξ. επείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύθηκε την 1η Απριλίου, για να ενημερώσει το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ότι:
 
« Οι αριθ. 75/2018, 194/2018, 201/2019 και 241/2019 Γνωμοδοτήσεις του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχουν γίνει αρμοδίως αποδεκτές από τον Υπουργό Εσωτερικών και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. »
 
Υπενθυμίζουμε ότι βάσει της παρ.4 του αρ.7 του ν.3086/2002 « μετά την αποδοχή τους οι Γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ». 
 
 
 
Οι συγκεκριμένες αφορούν τα εξής θέματα (οι τίτλοι τους από την ιστοσελίδα του ΝΚΣ):
 
« - Κατάργηση της ειδικής διάταξης για χορήγηση άδειας στους Υπαλλήλους του Δημοσίου που εργάζονται μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής
 
- Συμμετοχή Υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, με τις ιδιότητες του Προέδρου και του Ταμία.
 
- Χορήγηση ειδικής άδειας, λόγω σοβαρών νοσημάτων τέκνων γονέων Υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 
- Χορήγηση άδειας Υπαλλήλου για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο οποίος φοιτά σε Τμήμα Α.Ε.Ι., που εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 του αρ.46 του ν.4485/2017. »
 
 
 
Μπορείτε να δείτε την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/152/οικ.5748 Εγκύκλιο, ενώ κατωτέρω ακολουθούν οι τέσσερις Γνωμοδοτήσεις, με τον τίτλο και την περίληψη της καθεμίας (όπως έχουν αποτυπωθεί στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ):
 
Γνωμοδότηση 75/2018
 
« Κατάργηση της ειδικής διάταξης για χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους του Δημοσίου που εργάζονται μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής.
 
Μετά την έναρξη ισχύος της παρ.1 του αρ.1 του ν.4210/2013, με την οποία καταργήθηκε η διάταξη της παρ.6 του αρ.50 του ν.3528/2007, η οποία προέβλεπε τη χορήγηση αδείας στους υπαλλήλους του Δημοσίου, τους χειριζόμενους ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρέπει σε κάθε περίπτωση να θεωρείται ως καταργηθείσα και η σχετική διάταξη της με αριθμό 130558/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που κυρώθηκε από τον χρόνο έκδοσής της με το αρ.27 του ν.1876/1990 και προέβλεπε τη χορήγηση άδειας στους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής. (ομόφ.) »
 
Γνωμοδότηση 194/2018
 
« Συμμετοχή υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, με τις ιδιότητες του Προέδρου και του Ταμία.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.32 του ν.3528/2007, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δημόσιο δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέσεις του Προέδρου και του Ταμία της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία “Ινστιτούτο Έρευνας, Ανάπτυξης και Μηχανικής Γραφικών Τεχνών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας”. (ομόφ.) »
 
Γνωμοδότηση 201/2019
 
« Χορήγηση ειδικής άδειας, λόγω σοβαρών νοσημάτων τέκνων γονέων υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 
Οι γονείς υπάλληλοι, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) και δικαιούνται την οριζόμενη, με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του αρ.50 του Υ.Κ. και παρ. 2 και 3 του αρ.57 του ν.3584/2007, ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας έως 22 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος, δεν δικαιούνται επιπρόσθετα και την προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ.51 του ν.4075/2012, ειδική γονική άδεια με αποδοχές διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος (ομόφ.). »
 
Γνωμοδότηση 241/2019
 
« Χορήγηση άδειας υπαλλήλου για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο οποίος φοιτά σε Τμήμα Α.Ε.Ι., που εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του αρ.46 του ν.4485/2017.
 
Ο υπάλληλος που φοιτά σε Τμήμα Α.Ε.Ι., το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 του αρ.46 του ν.4485/2017, για την παρακολούθηση πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, για το οποίο έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του αρ.46 του ν.4485/2017 διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν δικαιούται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ.58 παρ.1, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ.47 παρ.5 εδ.β΄ του Υ.Κ. (ομόφ.). »
 
πηγή:airetos.gr

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 24ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020.» ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:319/6-10-2020

08 Οκτ 2020

ΑΣΕΠ: Στείλτε φάκελο, τώρα, σε οκτώ δήμους

17 Φεβ 2020
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com