Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 20 Απριλίου 2021
 Αριθ. πρωτ.:
 ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οικ.7022
 Προς:
 Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ.Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες:
Για υπηρεσίες και
υπαλλήλους του Δημοσίου
και των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού:
Τηλ.: 213-131-3212,-3215,-3373
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Για υπηρεσίες και
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού:
Τηλ.: 213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό),
2131364323, 2131364372, 2131364327,
2131364367 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
2131364-029,-030
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Για τεχνικά ζητήματα που
αφορούν τη διαδικασία
(όλες οι υπηρεσίες και όλοι
οι υπάλληλοι)
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων
στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών
προσώπων δημοσίων δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
 
Σας γνωρίζουμε ότι κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν.4745/2020
(A' 214), εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2-3-2021 Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 944), με την οποία ρυθμίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και
Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου και
των Ο.Τ.Α.
Για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων
των υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στα
Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων
δημοσίων δικαίου και των Ο.Τ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 υπουργικής απόφασης, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται
ειδικότερα με την ΚΥΑ της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Με την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία
και ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κάθε ειδικότερο τεχνικό ζήτημα.
Ειδικότερα: 
2
Α. Διαδικαστικά ζητήματα – Εφορευτική Επιτροπή
1. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψηφοφορία υλοποιείται μέσω του ειδικού
πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης
εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας
και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς
αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία
διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.
2. Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Σε
περίπτωση ωστόσο που ο φορέας επιλέξει τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τότε
η επιλογή αυτή θα προβλέπεται ρητώς στη σχετική απόφαση της προκήρυξης των εκλογών
που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 1 της αριθμ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 υπουργικής απόφασης.
3. Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
απαιτείται προ της έκδοσης της σχετικής προκήρυξης, η προηγούμενη υποβολή αντίστοιχου
αιτήματος στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.. Επιπλέον, απαιτείται η προηγούμενη υπογραφή
Συμφωνητικού Επεξεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 (β) της σχετικής
ΚΥΑ.
4. Η απόφαση προκήρυξης των εκλογών και διεξαγωγής της ψηφοφορίας ηλεκτρονικά
κοινοποιείται υποχρεωτικά στην ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία
«Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
5. Και στην περίπτωση που η ψηφοφορία διεξάγεται ηλεκτρονικά, οι εφορευτικές επιτροπές
συγκροτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της αριθμ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 απόφασης. Μετά τη συγκρότηση των Εφορευτικών
Επιτροπών, ο Πρόεδρος αυτής ορίζει τον ίδιο ή ένα από τα μέλη ως Διαχειριστή της
ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη συλλογή, τήρηση και
οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται
με την ψηφοφορία σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.), τον
ν.4624/2019 και το άρθρο 6 της σχετικής ΚΥΑ για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία. Η εκάστοτε
Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται δε ως σημείο επικοινωνίας των υποκειμένων, των οποίων τα
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή κατά την ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
εγκαθίσταται σε χώρο που καθορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας
υπηρεσίας, που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 της αρ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 απόφασης.
7. Όταν σε κάποια δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ λειτουργούν περισσότερα από ένα υπηρεσιακά
συμβούλια, ορίζεται ιδιαίτερος χώρος στον οποίο εγκαθίσταται η Εφορευτική Επιτροπή στο
ίδιο ή σε διαφορετικά καταστήματα.
8. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να είναι παρόντα στο χώρο εγκατάστασής τους
τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.
9. Η ψηφοφορία, για όσους φορείς επιλέγουν τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με
ηλεκτρονικό τρόπο, διαρκεί μία (1) ημέρα από τις οκτώ (08.00) το πρωί έως και τις επτά (7.00)
το απόγευμα της ίδιας μέρας.
Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρ.1 της αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988, όπως ισχύει.
Δεδομένου ότι η Εφορευτική Επιτροπή προμηθεύεται κωδικούς πρόσβασης στην
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και Ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας,
σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας επιβάλλουν την απουσία μέλους της επιτροπής, θα 
3
πρέπει να υπάρξει φροντίδα, ώστε το αναπληρωματικό μέλος που θα κληθεί να αντικαταστήσει
το τακτικό μέλος της εφορευτικής επιτροπής, να παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης, το
Ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας του καθώς και ό,τι μηνύματα περί της διαδικασίας
είχε λάβει το τακτικό μέλος από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι για τα τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα που
προβλέπονται για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι φορείς θα απευθύνονται
για παροχή διευκρινίσεων αποκλειστικά στην ΕΔΥΤΕ ΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Β. Πίνακες εκλογέων και υποψηφίων για την ηλεκτρονική ψηφοφορία
Σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών προ της καθορισμένης ημέρας διεξαγωγής
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού αποστέλλει ηλεκτρονικά στα
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής:
α) τους οριστικούς πίνακες εκλογέων συνοδευόμενους με τα απαραίτητα έγγραφα, από τα οποία
αποδεικνύεται οποιαδήποτε μεταβολή έχει επέλθει σε αυτούς, οπότε και δεν έχουν πλέον το
δικαίωμα του εκλέγειν,
β) τους οριστικούς πίνακες των υποψηφίων συνοδευόμενους με τα απαραίτητα έγγραφα από τα
οποία αποδεικνύεται οποιαδήποτε μεταβολή έχει επέλθει σε αυτούς οπότε και δεν έχουν πλέον
το δικαίωμα του εκλέγεσθαι,
γ) τον οριστικό πίνακα εκλογέων της περ.(α) σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο CSV) ο οποίος θα
περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κάθε εκλογέα, καθώς και μοναδικό κωδικό εκλογέα, ο οποίος
προσδιορίζεται από την Υπηρεσία, ιδίως κωδικός αριθμός μισθοδοσίας υπαλλήλου ή αύξων
αριθμός.
Επισημαίνεται ότι κατά τα λοιπά αναφορικά με τα ζητήματα που αφορούν στους πίνακες
εκλογέων και στους υποψηφίους ισχύουν τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις της αριθμ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 υπουργικής απόφασης και της αρ. 24405/20.5.2011 απόφασης,
και οι οδηγίες που έχουν δοθεί από την Υπηρεσία μας με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260
/10584/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ) με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των
υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» εγκύκλιο.
Γ. Εκλογική διαδικασία
1. Αμέσως μετά την παραλαβή των οριστικών πινάκων εκλογέων, των οριστικών πινάκων των
υποψηφίων και του οριστικού πίνακα εκλογέων σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο CSV) και
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες προ της καθορισμένης ημέρας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, μέσω του Διαχειριστή της, προμηθεύεται τους κωδικούς
πρόσβασης στην «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. μετά την υποβολή σχετικού
αιτήματος, το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με κοινοποίηση στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού.
2.Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης, ο Διαχειριστής αποκτά πρόσβαση στην «Ψηφιακή
Κάλπη ΖΕΥΣ» και καταχωρίζει δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας στοιχεία:
4
α) τον τύπο της εκλογικής διαδικασίας, την έναρξη και λήξη, τον τίτλο και την περιγραφή της
ψηφοφορίας, β) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) της
αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής, γ) τηλέφωνο ή τηλέφωνα επικοινωνίας της Εφορευτικής
Επιτροπής, δ) τους συνδυασμούς και τα ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα των υποψηφίων των
συνδυασμών κάθε κάλπης και τα ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα των μεμονωμένων
υποψηφίων, ε) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) και τον μοναδικό κωδικό εκλογέα των εκλογέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5
της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί χωριστή ηλεκτρονική κάλπη, μία για τους μόνιμους
υπαλλήλους και μία για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Για τεχνικούς λόγους, σε περίπτωση μεγάλου αριθμού εκλογέων (πχ. άνω των πέντε χιλιάδων)
δύναται η Εφορευτική Επιτροπή σε συνεννόηση με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. να προχωρά στο
διαμοιρασμό τους, όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε διαφορετικές ηλεκτρονικές κάλπες. Η
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. θα ενημερώνει την εκάστοτε Εφορευτική Επιτροπή για το αν ισχύουν τεχνικοί λόγοι
που να προκρίνουν το διαμοιρασμό.
4. Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος της
Εφορευτικής Επιτροπής δημιουργεί, επιπλέον, μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» ένα αυστηρά
απόρρητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά για τη
διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας
είναι απαραίτητα για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση των
παραπάνω, η Εφορευτική Επιτροπή προχωρά στην οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.
5. Μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν από τη διενέργεια των εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή
αποστέλλει, μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα
εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των
εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και δύο ημέρες προ της διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, ένα δεύτερο εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει την
ακριβή διαδικτυακή διεύθυνση (URL), μέσω της οποίας ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του
δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία. Κάθε εκλογέας, μπορεί, πριν από την
έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή, σε
περίπτωση που δεν έλαβε κάποια από τα ως άνω μηνύματα ή κάποιο από τα μηνύματα είναι
εσφαλμένο ή ελλιπές.
6. Την καθορισμένη ημέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ο εκλογέας, αφού καταχωρίσει την
ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος
μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου, η οποία αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό
τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία. Σε περίπτωση που ο/η ψηφοφόρος καταχωρίσει
την ψήφο του περισσότερες από μία φορές, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία ψήφος και ισχύει η
αντίστοιχη ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου, χωρίς βλάβη του απορρήτου της ψήφου.
Λήξη εκλογικής διαδικασίας-Πρακτικά αποτελεσμάτων
1. Με τη λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» δεν καταχωρίζει
νέες ψήφους. Κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής εισάγει το Ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί
Ψηφοφορίας προκειμένου να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
2. Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια. Τα αποτελέσματα εξάγονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 υπουργικής
αποφάσεως.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης
ψήφων. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται χωριστά για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο
υποχρεωτικά κατ΄ ελάχιστον τα εξής: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός 
5
των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) ο αριθμός των ψήφων που έλαβε
κάθε συνδυασμός, ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος του συνδυασμού και ο
αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε μεμονωμένος υποψήφιος, ε) ο υπολογισμός του εκλογικού
μέτρου, στ) τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν και ο τρόπος επίλυσης αυτών, ζ) τυχόν ενστάσεις
κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα της εξέτασης αυτών και η) οι αποφάσεις
της Εφορευτικής Επιτροπής. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 της αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988
υπουργικής απόφασης.
4. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας παραδίδονται την ίδια ημέρα στην οικεία Διεύθυνση
Διοικητικού/Προσωπικού. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή/και αντικειμενικής
αδυναμίας τεχνικής ή άλλης, διαπιστώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή η αδυναμία να
πραγματοποιηθεί ή να περατωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αναβάλλεται
αιτιολογημένα από αυτήν και στη συνέχεια καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο νέα ημερομηνία
διεξαγωγής, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε για τη διαθεσιμότητα
ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής.
5. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό πλήρως αιτιολογημένο με το σύνολο
των πραγματικών περιστατικών, το οποίο παραδίδεται υπογεγραμμένο από όλα τα Μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.
6. Όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται η υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988
απόφαση, νοούνται και οι αντίστοιχες διατάξεις της υπ΄ αρ. 24405/20.5.2011 απόφασης.
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατά την πρώτη εφαρμογή της ΚΥΑ για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και αποκλειστικά για όσους
φορείς δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων, η οποία
προβλεπόταν να έχει διενεργηθεί έως τέλος Δεκεμβρίου 2020, ισχύουν τα εξής:
 για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού με την
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.,
και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής του Συμφωνητικού Επεξεργασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 Ως εκ τούτου η έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης από τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 8 της ΚΥΑ για την ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, θα
πρέπει πρώτα να λάβει την έγκριση της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε, ως προς την δυνατότητα τεχνικής
υποστήριξης της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την συγκεκριμένη ημερομηνία
που έχει επιλέξει ο αρμόδιος φορέας.
 Η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να προσδιοριστεί το αργότερο έως και τις 30/6/2021.
 Βάσει της καθορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
προσδιορίζονται αντιστοίχως και οι σχετικές προθεσμίες για ενέργεια, όπως
προβλέπονται στις διατάξεις της ΚΥΑ για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία.
Όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της
ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 13 της αρ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 απόφασης, ισχύουν τα εξής : 
6
 Δικαίωμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική ψηφοφορία έχουν μόνο οι υπάλληλοι, οι οποίοι
δεν έχουν ψηφίσει δι΄ αλληλογραφίας, οπότε και μόνο αυτοί με αποκλειστική ευθύνη της
Εφορευτικής Επιτροπής και της διεξάγουσας αρχής καταχωρίζονται από τον Διαχειριστή
στη σχετική πλατφόρμα.
 Κατ΄ εξαίρεση, με την απόφαση για την ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας δύναται το αρμόδιο όργανο να ακυρώσει την ήδη διενεργηθείσα
ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας και να εφαρμοστούν αποκλειστικά οι διατάξεις της ΚΥΑ
για την ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο των εκλογέων που περιλαμβάνονται
στους οριστικούς πίνακες, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή η διάταξη
της παρ. 3 του άρθρου 8 της ΚΥΑ για την ψηφοφορία δι΄ αλληλογραφίας.
Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Επιπλέον για τις
τρέχουσες εκλογές αρμόδια είναι τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών που έχουν ήδη
αναδειχθεί προ της αναστολής της διαδικασίας των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων. Για το
λόγο αυτό, θα πρέπει οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να αποστείλουν εγκαίρως στην
ΕΔΥΤΕ κατάλογο με πλήρη υπηρεσιακά στοιχεία των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών, αλλά
και ενός τουλάχιστον υπαλλήλου της Διεύθυνσης Προσωπικού αρμόδιου για το συντονισμό και
την παρακολούθηση της εύρυθμης διεξαγωγής των εκλογών, ιδίως κατηγορία – κλάδος – emailτηλέφωνο επικοινωνίας. Όπως αναφέρεται και παραπάνω στο Γ.4, το κάθε μέλος Εφορευτικής
Επιτροπής δημιουργεί, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ατομικό απόρρητο
Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά για τη διαφύλαξή του από
διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα
για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ανάγκης αναπλήρωσης μέλους της
Εφορευτικής Επιτροπής, το εν λόγω μέλος θα πρέπει να παραδώσει στον αναπληρωτή το
Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και να προωθήσει στον αναπληρωτή το σύνολο των
μηνυμάτων που του αποστέλλονται από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» κατά τη διεξαγωγή
της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
Προς διευκόλυνση των αρμόδιων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού, επισυνάπτεται στην
παρούσα χρονοδιάγραμμα ενεργειών και προθεσμιών για τη διεξαγωγή των εκλογών των
αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά την τρέχουσα περίοδο
και έως την 30η
/6/2021. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα ενεργειών
που αποστέλλεται αφορά τις νέες ενέργειες που προκύπτουν από την ΚΥΑ της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας. Για τις υπόλοιπες ενέργειες αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών
εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί από την Υπηρεσία μας με την αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260 /10584/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ) με θέμα «Εκλογές αιρετών
εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων
υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».
Τέλος στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 και
σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας 
7
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
υγείας γενικότερα και αφετέρου της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, επιβάλλεται οι
αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση των κανόνων υγιεινής στους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν από τις οικείες
εφορευτικές επιτροπές για την διενέργεια των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο
τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr,
στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -> Συλλογικά Όργανα και ειδικότερα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--syllogikaorgana-anthropino-dynamiko.
 
Η Γενική Γραμματέας
 Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Υπάλληλοι Δημοσίου: Από 1η Ιουνίου εξυπηρετούνται από τον ΕΦΚΑ

26 Μάι 2020

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

03 Ιουλ 2020

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (44) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α., ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ.» ΑΡΙΘΜ.Π

02 Οκτ 2020

Προσωπικό ζητούν Δήμοι - Φορείς του Δημοσίου

10 Αυγ 2020
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com