Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
TMΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου:
213131-3337,-3340, -3378, -3215,-3212,-3373
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμού: 213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό),
2131364323, 2131364372, 2131364327, 2131364367 (για
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου), 2131364-029,-030
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνα: Για τη μικροεφαρμογή «Covid-tests»:
2131313383
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 26/4/2021
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οικ.7423
ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 
ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
 
– 42η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σε συνέχεια της 40ης και 41ης εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η νέα αριθ.
Δ1α/ΓΠ/οικ/26390/24-4-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Επικρατείας «Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον
τόπο εργασίας» (Β’ 1686) ΚΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας διευκρινίζονται τα εξής:
Οι διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ εφαρμόζονται για τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου που
απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με
οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ιδίως πρακτική άσκηση, σε υπηρεσίες φορέων που ανήκουν στον
δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’
143), εφόσον τα καθήκοντά τους ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των
εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους και είναι απογεγραμμένοι στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
α) πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου,
β) πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού
συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευομένων φορέων τους,
γ) το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
δ) το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος,
καθώς επίσης και το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και
2
ε) οι δικαστικοί υπάλληλοι.
Δεν υπάγονται στις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ:
α) πάσης φύσεως απασχολούμενοι, για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 (Α’ 48). Ενδεικτικά
αναφέρονται οι εξής αποφάσεις: αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22437/9-4-2021, ΦΕΚ Β΄ 1440, Δ1α/ΓΠ.οικ.
24527/18-4-2021, ΦΕΚ 1582 Β΄)
β) κληρικοί, (σχετική η αρ. Δ1α/Γ.π.οικ. 26394/ 25-4-2021, ΦΕΚ Β΄ 1688, ΚΥΑ
γ) Μέλη διδακτικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού των πανεπιστημίων καθώς και οι απασχολούμενοι
μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και
δ) πάσης φύσεως καλλιτεχνικό προσωπικό.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής:
 Η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου δεν αφορά υπαλλήλους που τελούν καθ’
όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, που αφορά η σχετική υποχρέωση διαγνωστικού ελέγχου,
σε καθεστώς τηλεργασίας ή απουσιάζουν με οποιαδήποτε είδους άδεια, οπότε και δεν
παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία για όλη την εβδομάδα βάσει του σχετικού πλάνου
εργασιών κάθε υπηρεσίας.
 Υπόχρεοι είναι αποκλειστικά οι υπάλληλοι, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική
παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας έστω και μία φορά κατά τη
διάρκεια της εβδομάδας, και θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα
με τη διαδικασία που αναφέρεται στην ΚΥΑ και έχει περιγραφεί στην 40η
εγκύκλιο.
 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 της ως άνω ΚΥΑ κατά την πρώτη εφαρμογή αυτής,
ήτοι από 26 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2021, οι υπόχρεοι κατά τα ανωτέρω εργαζόμενοι
δύνανται να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από
26 Απριλίου έως και 9 Μαΐου 2021, χωρίς συνέπειες, όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 5 της
ίδιας ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι εντός του ως άνω διαστήματος θα έχουν γίνει
οι απαραίτητες ενέργειες.
 Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τους υπόχρεους γίνεται δωρεάν
από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ ή του Προσωρινού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) Και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε
άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης.
 Αποκλειστικά κατά την τρέχουσα εβδομάδα και λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες αργίες,
είναι δυνατή κατ΄ εξαίρεση η προμήθεια προκαταβολικώς δύο αυτοδιαγνωστικών ελέγχων
(self tests), εκ των οποίων το ένα αφορά στην υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού
ελέγχου για την τρέχουσα εβδομάδα και το δεύτερο για την επόμενη εβδομάδα.
Για τη διαδικασία προμήθειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), τη διαδικασία υποβολής
των δηλώσεων αποτελέσματος και τις συνέπειες μη διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου
ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω ΚΥΑ και στην 40η
εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
Αντίστοιχα, για τον έλεγχο των δηλώσεων αποτελέσματος των υπόχρεων υπαλλήλων από τις
αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού ισχύουν τα αναφερόμενα στην 41η
εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Παρακαλούνται όλοι οι φορείς να ενημερώσουν αμελλητί το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με τον φορέα απασχόλησης του υπαλλήλου, σε περίπτωση που οι
υπάλληλοί τους υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες, καθώς μόνο έτσι είναι δυνατή κατ΄
αρχάς η εύρεση της οικείας Διεύθυνσης Προσωπικού από τον υπόχρεο υπάλληλο, προκειμένου να
δοθεί η συγκατάθεσή του για την υποβολή της δήλωσης του αποτελέσματος, και ακολούθως η
δήλωση αυτή να είναι ορατή, άρα και ελέγξιμη από τον φορέα, στον οποίο απασχολείται. 
3
Β. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19
Εκδόθηκε η Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23-4-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1682) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.».
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής
επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ. 2 της υποπαρ. 1Β της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που αφορούν στις
δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται για όλα τα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης τα εξής:
(…)
3. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Σε συνέχεια των αναφερόμενων στην 40η
εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με τη χορήγηση
της άδειας ειδικού σκοπού κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, επισημαίνεται ότι για τους
υπαλλήλους που είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού και των οποίων τα τέκνα είναι
εγγεγραμμένα σε παιδικούς, βρεφικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι δεν λειτουργούν μεν
λόγω της αναστολής λειτουργίας τους στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του
COVID-19, ωστόσο με βάση το πρόγραμμα λειτουργίας τους θα λειτουργούσαν κάποιες ημέρες από
26 Απριλίου έως 7 Μαΐου, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού για τις ημέρες που οι
δομές αυτές θα λειτουργούσαν, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την οικεία δομή και εφόσον φυσικά
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού.
Α/Α
ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
2. Δημόσιες υπηρεσίες
Από τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021
υποχρεωτική διενέργεια
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)
σε εβδομαδιαία βάση για όλους τους
εργαζόμενους των δημοσίων
υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή
εκτός των εγκαταστάσεων της
υπηρεσίας τους σύμφωνα με τους
κανόνες της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ/οικ/ 26390/ 24-4-2021
κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Επικρατείας
«Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης
από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
υπαλλήλους του Δημοσίου που
παρέχουν εργασία με φυσική
παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’
1686), όπως εκάστοτε ισχύει
● Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της
υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις.
● Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες
αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και
παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
● Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον
συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των
υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
● Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και
υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
● Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
● Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια
συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε
τηρουμένης της απόστασης του ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη
συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών
οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται
συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών
μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε
συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει
τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την
ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του
από εξωγενείς παράγοντες. 
4
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται
από αυτούς.
2. Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Προσωπικού, στις οποίες
υπάγονται δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις
εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις από την Υπηρεσία μας.
Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις
σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέρω
πληροφορίες ή διευκρινίσεις στην Υπηρεσία μας, στους αριθμούς που αναγράφονται στην
παρούσα εγκύκλιο. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι δεδομένων των συνθηκών έκτακτης
λειτουργίας των Υπηρεσιών με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, η Υπηρεσία μας θα
επιλαμβάνεται επί μεμονωμένων ερωτημάτων υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας
στο Υπουργείο, μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι έχει λάβει σχετικώς γνώση η Υπηρεσία του
υπαλλήλου ή εφόσον συνοδεύονται από την άποψη της Υπηρεσίας, όπου και θα εκτίθενται τα
πραγματικά περιστατικά.
Οι Διευθύνσεις Προσωπικού για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου θα
αποστέλλουν κατά προτεραιότητα τυχόν ερωτήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
3. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποστολή ερωτημάτων που αφορούν σε υπαλλήλους και
υπηρεσίες ΟΤΑ, οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Προσωπικού του
φορέα τους. Σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού κρίνουν ότι δεν μπορούν να
αντιμετωπίσουν ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών, θα
απευθύνονται αποκλειστικά στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, εφόσον κριθεί
απαραίτητο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου για περαιτέρω διευκρινίσεις μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς για τους ΟΤΑ που αναγράφονται στις
πληροφορίες της παρούσας. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι μεμονωμένα ερωτήματα
υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, δεν θα απαντώνται.
4. Η Υπηρεσία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα της παρούσας εγκυκλίου που
αφορούν τους δικαστικούς υπαλλήλους, το πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό, τους
εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, τους εργαζομένους που
υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου, στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό
Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς εν
προκειμένω αρμόδιοι αποκλειστικά είναι οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά οι εν λόγω
υπάλληλοι.
5. Υπενθυμίζεται ότι κατά λόγο αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας
την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων, αλλά και της δημόσιας υγείας
γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν στο πλαίσιο
της συνετής χρήσης της διακριτικής τους ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη
διασφάλισή τους τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις παρασχεθείσες οδηγίες από την
Υπηρεσία μας.
6. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών,
www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Οδηγίες COVID
19».
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Πλαστικό χρήμα: Ποιες αποφάσεις απαιτούνται για να εφαρμοστούν οι διατάξεις

05 Ιαν 2017

Αύξηση απασχόλησης έκτακτων συμβασιούχων Δήμων

24 Φεβ 2020

ΝΙΚΗ για τους συμβασιούχους Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

13 Ιουν 2017

Σε ιδιώτη τα απορρίμματα της Ηλείας

13 Φεβ 2018

Επεκτείνονται οι κινητοποιήσεις εργαζομένων - συμβασιούχων Δήμων

03 Ιουλ 2017

Δ. Νέου Ηρακλείου: Υπέγραψε την παράταση των συμβάσεων -Βλέπει διχογνωμία υπουργείων

04 Ιαν 2017
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com