Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκεκριμένα,
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:
 
ΔΕ Εκδοτών εισιτηρίων: 8 μήνες, 3 άτομα
ΔΕ Ελεγκτών: 8 μήνες, 2
ΥΕ Υπαλλήλων καθαριότητας κτιρίων: 8 μήνες, 1
ΥΕ Καθαριστών οχημάτων: 8 μήνες, 1
Αιτήσεις 02/10 – 12/10/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
 
Πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας:
 
ΥΕ Καθαριστών / Καθαριστριών
Αιτήσεις έως 01/10/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:
 
ΥΕ Καθαριστές / στριες σχολικών μονάδων: 3ωρη μερική απασχόληση, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2020
Αιτήσεις 01/10 – 05/10/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
 
Πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη των αναγκών στα αθλητικά τμήματα στίβου με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στο Τμήμα Αθλητισμού:
 
ΠΕ11 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής: 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Αιτήσεις: 01/10 – 10/10/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
 
Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21, έως οκτώ (8) μήνες.
 
Αιτήσεις έως 09/10/2020.
 
 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (EKKE)
 
Πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού για τη διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας στο πλαίσιο έργου:
 
Πτυχίο AEI
Προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 5 έτη
Προϋπηρεσία, ως επόπτης, σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 2 έτη
Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας «RMplus cati»
Αιτήσεις έως 09/10/2020.
 
 
 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ”
 
1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο Κωστούρου του ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΓΚ μέσω σύναψης σύμβασης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου:
 
Βιοεπιστήμονας, Υψηλής ανάλυσης κυτταρική φαινοτύπιση, MSc, 6 μήνες (μερικής απασχόλησης)
Αιτήσεις έως 10/10/2020.
 
2. Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού στο ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΓΚ μέσω σύναψης σύμβασης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου:
 
Βιοεπιστήμονας, Τεχνική υποστήριξη πειραματικών μελετών με έμφαση στον φαινοτυπικό χαρακτηρισμό ζωικών μοντέλων ασθενειών, MSc, 6 μήνες
Αιτήσεις έως 10/10/2020.
 
 
 
ΕΚΕΤΑ
 
1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:
 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:
 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αιτήσεις και στις δύο (2) Προσκλήσεις έως 16/10/2020.
 
 
 
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
 
1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη:
 
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή δίπλωμα Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφές
Αιτήσεις έως 18/10/2020.
 
2. Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου [έξι (6) μήνες] για την εκτέλεση του προγράμματος / έργου:
 
Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Φυσικών επιστημών (Συντελεστής Βαρύτητας 10%)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε έρευνα στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων χρησιμοποιώντας μεθόδους προσομοίωσης και σε ανάπτυξη ανιχνευτών Μικρομέγας (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)
Άριστη γνώση Αγγλικών (Συντελεστής Βαρύτητας 10%)
Συνέντευξη (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)
Αιτήσεις έως 18/10/2020.
 
3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δύο (2) εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών για τις ανάγκες προγράμματος / έργου:
 
Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επιστημονική περιοχή που ανήκει στις Φυσικές Επιστήμες ή στις Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας
Εμπειρία στην ανάλυση και σχεδίαση κεραιών
Γνώση χρήσης λογισμικού ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης (CST/MWS ή ANSYS/HFSS ή TICRA/GRASP)
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Αιτήσεις έως 18/10/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:
 
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνσης Α’), με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου: Μία (1) θέση
Αιτήσεις: 01/10 – 07/10/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 
Πρόσληψη ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών Εξειδικευμένων Εργατών [δύο (2) θέσεις] με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/12/2020.
 
Αιτήσεις: 01/10 – 14/10/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
 
Πρόσληψη ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών [δύο (2) θέσεις] με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
 
Αιτήσεις: 01/10 – 07/10/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:
 
ΠΕ Αρχαιολόγων: 1 θέση
ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με ειδίκευση στην Αναστήλωση Μνημείων: 1
Αιτήσεις: 01/10 – 07/10/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 
1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο έργου:
 
ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων: Μία (1) θέση
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες: Τρεις (3) θέσεις
Αιτήσεις: 01/10 – 07/10/2020.
 
2. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο έργου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:
 
ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων: Μία (1) θέση
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες: Εννέα (9) θέσεις
Αιτήσεις: 01/10 – 07/10/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου στο πλαίσιο έργου:
 
ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 2,5 μήνες
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικού (1η Κατεύθυνσης, Πρώην Ομάδας Α΄ ή Τομέα Α’) και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: Μία (1), από την υπογραφή της σύμβασης και έως 2 μήνες
ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ σε αρχαιολογικά έργα: Τέσσερις (4), από την υπογραφή της σύμβασης και έως 2 μήνες
Αιτήσεις: 01/10 – 07/10/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
 
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:
 
ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία θέση
ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων με εμπειρία σε αποτυπώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων: Μία θέση
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα: Έξι θέσεις
Αιτήσεις: 01/10 – 07/10/2020.
 
 
 
ΚΑΠΕ
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης Μίσθωσης Έργου, για την υλοποίηση έργου:
 
Ένας / μία διπλωματούχος Μηχανικός ΠΕ ή πτυχιούχος Οικονομικών επιστημών ΠΕ (1 θέση)
Αιτήσεις έως 15/10/2020.
 
 
 
πηγή:epoli.gr
 
 

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ (79/2016) ΤΟΥ Ε΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

26 Ιουλ 2016

Έπεσε το ταβάνι σε γραφείο του υπουργείου Ανάπτυξης

28 Ιουν 2016

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Επίθεση πρώην “πράσινων” συνδικαλιστών στην κυβέρνηση για τα εργασιακά

14 Ιουλ 2016

Κινητικότητα στο Δημόσιο: Δείτε τις θέσεις - Από αύριο οι αιτήσεις - Όλες οι λεπτομέρειες

03 Δεκ 2019

Μόνιμες θέσεις Καθαριότητας Δήμων - Ερωτήσεις-Απαντήσεις [Μέρος Ε’]

02 Μαρ 2018
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com