Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ (13/2021) ΤΟΥ Γ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Ν.Σ.Κ.), ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΩΣ ΠΡΟΣΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π. (ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ).»
ΑΘΗΝΑ-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Αριθμός Γνωμοδότησης: 13/2021
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τμήμα Γ΄
Συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2021
Σύνθεση:
Προεδρεύων: Σπυρίδων Παπαγιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ, σε
αναπλήρωση της κωλυομένης Προέδρου του Τμήματος, Βασιλικής Δούσκα,
Αντιπροέδρου ΝΣΚ.
Μέλη: Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Αδαμαντία Καπετανάκη, Κυριακή
Παρασκευοπούλου, Χρήστος Μητκίδης, Βασιλική Παπαθεοδώρου, Ευάγγελος
Μαρίνης, Μιχαήλ Τζουβάρας, Νικόλαος Μουκαζής, Νομικοί Σύμβουλοι του
Κράτους.
Εισηγήτρια: Αθανασία Μήτρου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο).
Αριθμός Ερωτήματος: Το Φ.18/118042/Δ4/09.09.2020, της Γενικής
Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης /
Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.
Περίληψη Ερωτήματος: 1) Aν κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 1 του
άρθρου 12 του ν.4186/2013 (Α΄193) και των λοιπών διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, το Απολυτήριο (ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου) και το
Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που
λαμβάνουν οι απόφοιτοι του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» των
ΕΠΑ.Λ., συνιστούν ενιαίο τίτλο σπουδών ή αν αποτελούν διακριτούς τίτλους
σπουδών και 2) Σε περίπτωση κατά την οποία αποτελούν διακριτούς τίτλους 
2
σπουδών ερωτάται : α. Αν οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. που είναι κάτοχοι και των
δύο τίτλων σπουδών δικαιούνται πρόσθετη μοριοδότηση (λόγω κατοχής
δεύτερου τίτλου σπουδών) στο πλαίσιο συμμετοχής τους στις διαδικασίες
πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα που διενεργούνται κατόπιν
σχετικής προκήρυξης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και β. Αν το Απολυτήριο και το Πτυχίο Ειδικότητας, Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης των ΕΠΑ.Λ. λογίζονται ως ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών για την
κάλυψη θέσεων στο δημόσιο τομέα που προκηρύσσονται από το Α.Σ.Ε.Π..».-
Στο πιο πάνω ερώτημα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Γ΄)
γνωμοδότησε ως εξής :
Ι. Ιστορικό
1.- Δίδεται το ακόλουθο πραγματικό : Στη Διεύθυνση Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης έχουν υποβληθεί, ερωτήματα πολιτών, με τα οποία ζητείται να
διευκρινιστεί αν το Απολυτήριο (ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου) και
το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που
λαμβάνουν οι απόφοιτοι του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» των
ΕΠΑ.Λ. συνιστούν ενιαίο τίτλο σπουδών ή αν, αντίθετα, αποτελούν διακριτούς
τίτλους σπουδών με δυνατότητα, στη δεύτερη περίπτωση, ο κάτοχός τους να
λαμβάνει πρόσθετη μοριοδότηση (λόγω κατοχής δεύτερου τίτλου σπουδών)
στο πλαίσιο των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα
που διενεργούνται κατόπιν σχετικής προκήρυξης του Ανωτάτου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Αντίστοιχα, ζητείται να διευκρινιστεί αν οι
ως άνω τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ΕΠΑ.Λ. λογίζονται ως ισοδύναμοι
τίτλοι για την κάλυψη θέσεων στο δημόσιο τομέα βάσει των ανωτέρω
προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.. Με αφορμή τα παραπάνω, η ερωτώσα υπηρεσία
αναφέρεται στον ν.4186/2013 (Α΄193), με τον οποίο αναθεωρήθηκε το
θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και
θεσπίσθηκαν νέοι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του νέου
επαγγελματικού λυκείου με τη δημιουργία δύο κύκλων σπουδών. Ειδικότερα,
στο άρθρο 12 παρ. 1 του ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5
του άρθρου 72 του ν.4310/2014 (Α΄258), με το οποίο καθορίζονται οι τίτλοι
σπουδών (Απολυτήριο και Πτυχίο) που χορηγούνται στους αποφοίτους των 
3
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνει το πρώτο
ερώτημα ως προς το εάν οι ως άνω τίτλοι συνιστούν ενιαίο τίτλο σπουδών ή
διακριτούς τίτλους και (στην περίπτωση που πρόκειται για διακριτούς τίτλους)
θέτει δύο ερωτήματα που αφορούν: α. Την νομική δυνατότητα του κατόχου
και των δύο τίτλων για πρόσθετη μοριοδότηση στα πλαίσια διαγωνιστικής
διαδικασίας για πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο τομέα που διενεργείται
από το Α.Σ.Ε.Π. και β. την ύπαρξη ισοδυναμίας ή μη των ως άνω τίτλων
σπουδών ως απαραίτητων προσόντων διορισμού για την κάλυψη θέσεων στο
δημόσιο τομέα που προκηρύσσονται από το Α.Σ.Ε.Π..
ΙΙ.- Νομοθετικό πλαίσιο
Το νομοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου είναι εξεταστέα τα ζητήματα, τα
οποία ανακύπτουν στο πλαίσιο των ανωτέρω ερωτημάτων, διαμορφώνεται
από τις ακόλουθες διατάξεις:
2.- Κρίσιμες διατάξεις του Συντάγματος :
Άρθρο 4παρ. 1 : «1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου…».
Άρθρο 5 παρ. 1 : «1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την
προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν
παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη….».
Άρθρο 16 παρ. 1 και 4 : «1…..4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν
παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια…. 7. H
επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος….».
Άρθρο 103 παρ. 1 και 7 :«1.Oι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της
θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό….Τα προσόντα και ο τρόπος του
διορισμού τους ορίζονται από το νόμο…. 7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο
Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε
φορά…… γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με
προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο
ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει….».
3.- Ο ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ισχύει
σήμερα:
Άρθρο 15 παρ. 1 :«1. Με γραπτό διαγωνισμό πληρούνται οι θέσεις τακτικού
προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για 
4
τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται οποιοσδήποτε των
κατωτέρω αναφερόμενων τίτλων: … γ. απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής
κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή τεχνικού ή
επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού-επαγγελματικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή
εξατάξιου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή τμήματος
υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικούεπαγγελματικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών-γραμματέων ή
κλάδου οικονομίας ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου..».
Άρθρο 18 παρ. 1 και 2 ως ισχύει σήμερα : «1. Με σειρά προτεραιότητας
καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και
ΥΕ και προσωπικού αντίστοιχων προσόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου….2. Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις για τις
οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής
βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων
κριτηρίων: Α. Τίτλοι Σπουδών : Τίτλος σπουδών που απαιτείται συμφώνως με
την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες
σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον
αριθμό εκατόν δέκα (110)….Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας,
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους
του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από
τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης
επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. ή δεύτερος τίτλος σπουδών, σε αντικείμενο συναφές
με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία Δ.Ε. της αυτής
εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την
προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες…...».
4. π.δ. 50/2001 (Α΄39): «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του
Δημόσιου Τομέα» :
Άρθρο 1 παρ. 1 : «1. Τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού
μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού 
5
σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμίδας…. καθορίζονται στα
επόμενα άρθρα του διατάγματος αυτού…..».
Άρθρο 17 «1. Για τους κλάδους ΔΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των
οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία:- Διπλώματος Επαγγελματικής
Κατάρτισης ΙΕΚ ή - πτυχίου: - Α` ή Β` κύκλου σπουδών
τεχνικού/επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή - απολυτηρίου τίτλου: - ενιαίου
πολυκλαδικού λυκείου ή - τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή - τεχνικής
επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή - σχολής μαθητείας
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή - άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παραπάνω σχολικών μονάδων.
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από
υποψηφίους με το ανωτέρω προσόν επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν
απολυτήριο τίτλο συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την
προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 3. Όπου στις κείμενες διατάξεις
προβλέπεται ως προσόν διορισμού η κατοχή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου
Λυκείου1
νοείται ότι περιλαμβάνεται και η κατοχή πτυχίου Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β` κύκλου, (παρ. 23, άρθρο 6, Ν.
3027/2002, Φ.Ε.Κ. 152 Α΄)».
Με τα άρθρα 19, 20, 21και 24 του π.δ/τος 50/2001 καθορίζονται ως προσόντα
διορισμού για τους Κλάδους «ΔΕ Προσωπικού Η/Υ», «ΔΕ Τεχνικών», «ΔΕ
Οδηγών» και «ΔΕ Τυπογραφίας», αντιστοίχως, οι οριζόμενοι στο ως άνω
άρθρο 17 τίτλοι σπουδών που πιστοποιούν σπουδές στο γνωστικό
αντικείμενο των οικείων ειδικοτήτων. Επίσης, οποιοσδήποτε απολυτήριος
τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπεται ως
επικουρικός τίτλος σπουδών για τον διορισμό σε θέση του Κλάδου «ΔΕ
Οδηγών» για την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από
υποψήφιους με τους οριζόμενους, κατ’ άρθρο 21, ως κύριους τίτλους
σπουδών.
 
1Με το άρθρο 3 του ν. 3475/2006 υπό τον τίτλο «Μετονομασία των Ενιαίων Λυκείων» προβλέπεται ότι
από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 τα Ενιαία Λύκεια μετονομάζονται σε Γενικά Λύκεια
(ΓΕ.Λ.), καθώς επίσης και ότι όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Ενιαίο Λύκειο νοείται το Γενικό
Λύκειο
6
Άρθρο 18 παρ.1 και 4 (υπό τον τίτλο «Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων»)
ορίζεται: «1.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: προσόν
διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό -Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή - Πτυχίο Α` ή Β`
κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης2
ή - Απολυτήριος τίτλος: -
Ενιαίου Λυκείου ή -Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) Διοικητικών
Υπηρεσιών – Γραμματέων, β) Οικονομίας, γ) Βιβλιοθηκονομίας ή - Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, β)
Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου, δ)
Υπαλλήλων Διοίκησης, ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή - Λυκείου Γενικής
Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής ….. 4. Τα προσόντα διορισμού του παρόντος άρθρου
ισχύουν και για τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων υφισταμένων κλάδων ΔΕ
Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων». Περαιτέρω,
στους τίτλους σπουδών του προαναφερθέντος άρθρου 18 παραπέμπει και το
άρθρο 22 που ορίζει τα προσόντα διορισμού για τον Κλάδο «ΔΕ
Μεταφραστών – Διερμηνέων, καθώς επίσης και το άρθρο 23 για τον Κλάδο
«ΔΕ Τηλεφωνητών» στην περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός
υποψηφίων με πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών.
Άρθρο 26 παρ. 3 (υπό τον τίτλο «Γενικές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την
παρ. 17 του άρθρου μόνου του π.δ. 347/2003) :«…3. Σε κάθε κλάδο ΔΕ που
η ονομασία του είναι ίδια με την ονομασία τομέα κύκλων τεχνικού -
επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή κλάδου ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή
τομέα τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου, περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες
του οικείου κλάδου ή τομέα…. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν
διάταγμα ή στις οικείες οργανικές διατάξεις ή κανονισμούς…..10. Με την
προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να περιορίζονται, για θέσεις
συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται
σύμφωνα με το παρόν ή τους κανονισμούς ή τους οργανισμούς, σε
 
2Με την παρ.11 του άρθρου μόνου του π.δ. 347/2003, Α΄ 315, ορίζεται ότι: «α) Οι ειδικότητες των
πτυχίων Α` και Β` κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.)
επανακαθορίζονται ως εξής: Πτυχίο Β` κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α`
κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης»
7
ορισμένους μόνο τίτλους από τους προβλεπόμενους ή να ορίζονται τίτλοι
σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί (παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2880/2001,
Φ.Ε.Κ. Α΄ 9)…».
Άρθρο 31 (υπό τον τίτλο «Πτυχία ή Διπλώματα αντίστοιχων ειδικοτήτων εκτός
παρόντος Π.Δ.»): «Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων είναι δυνατό να
ορίζονται ως προσόντα διορισμού και πτυχία ή διπλώματα αντίστοιχων
ειδικοτήτων …… σχολών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ….. που δεν
περιλαμβάνονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα…… Με την ίδια προκήρυξη
μπορεί επίσης, ως προσόντα διορισμού να ορίζονται επικουρικώς και πτυχία ή
διπλώματα συναφών ειδικοτήτων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη μόνο στην
περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με ομώνυμα ή
αντίστοιχης ειδικότητας πτυχία».
5.- Ίδρυση Επαγγελματικών Λυκείων (ν.3475/2006) :
Με τις διατάξεις του ν.3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146)
ορίζεται ότι :
Άρθρο 1: «Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Οι
εκπαιδευτικές αυτές μονάδες ανήκουν στη δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή
εκπαίδευση».
Άρθρο 4 παρ. 1, 2, 3 : «1. Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια
και εσπερινά….2. Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής … και στα εσπερινά
τετραετής….3. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα
γενικής παιδείας, τεχνικά - επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.….» .
Άρθρο 6 παρ.1 και 5 (υπό τον τίτλο «Τίτλοι σπουδών - Ισοτιμία -
Επαγγελματικά δικαιώματα») :«1. Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται
απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992. 2.Τα απολυτήρια των Επαγγελματικών
Λυκείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων….5. Η ισοτιμία
των πτυχίων των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων του ν.
2640/1998 με τα πτυχία των σχολικών μονάδων του παρόντος νόμου
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».
8
Άρθρο 7 παρ. 1 και 23
: «1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου
Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2525/1997, όπως ισχύει,
μετά από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις… 2.Οι κάτοχοι απολυτηρίου
εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2525/1997,
όπως ισχύει…..».
Κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3475/2006
εκδόθηκε η με αριθμό 86252/Γ2/2009 απόφαση ΥΠΕΠΘ (Β΄
1525/27.07.2009), με το άρθρο μόνο αυτής παρ. 1 (υπό τον τίτλο «Ισοτιμία
πτυχίων Τ.Ε.Ε. με ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και
μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4186/2013) ορίζεται ότι : «Καθορίζουμε την
ισοτιμία των πτυχίων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.)
του ν. 2640/1998 με τους τίτλους σπουδών των σχολικών μονάδων του ν.
3475/2006ως εξής: 1. Τα πτυχία των Τ.Ε.Ε. Β` κύκλου σπουδών του ν.
2640/1998 και τα ισότιμα αυτών είναι ισότιμα με τα απολυτήρια και τα πτυχία
αντίστοιχης ειδικότητας που χορηγούν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του
ν. 3475/2006, λαμβανομένων, εν προκειμένω, αθροιστικά υπόψη των δύο
ανωτέρω τίτλων σπουδών των ΕΠΑ.Λ….».
6.- Ο ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193/17.9.2013), ο ν.4610/2019 (Α΄
70/2019) και συναφείς διατάξεις :
Άρθρο 5 παρ. 1 και 2 : «1. Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) (Ημερήσιο και Εσπερινό).2. Τα
Επαγγελματικά Λύκεια (Δημόσια ή Ιδιωτικά, σύμφωνα με το πλαίσιο
λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων, ν. 682/1977) διακρίνονται σε Ημερήσια
και Εσπερινά….».
Άρθρο 6 παρ.1 περ. η΄ :«Οι σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου είναι ιδίως οι
εξής: ….. η) Η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και
δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας….».
Άρθρο 7 παρ.1, 2 και 3 :«1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους
σπουδών ως εξής: α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο
 
3Όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του με το άρθρο 12 του ν. 3748/2009, Α΄ 29/2009.
9
τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και β. το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας»,
που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό
εκπαιδευτικό σύστημα. 2. Στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα
Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι A΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις. Στην Α΄ τάξη
εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου
ισότιμου τίτλου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου κατώτερης τεχνικής ή
επαγγελματικής σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι
προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου,
καθώς και απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για την απόκτηση πτυχίου. Στη Γ΄ τάξη
εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β` τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Οι
προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να
εγγραφούν στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου. Απόφοιτοι ΕΠΑΛ του παρόντος
νόμου δύνανται να εγγράφονται: α) στη Β` τάξη σε άλλο τομέα από τον οποίο
αποφοίτησαν ή β) στη Γ΄ τάξη σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από τον
οποίο αποφοίτησαν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται οι αντιστοιχίες και οι εγγραφές των αποφοίτων και των μαθητών
προηγούμενων τύπων σχολικών μονάδων Τεχνικής - Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Λ. ν. 3475/2006 και ΕΠΑ.Λ. ν.
4186/2013). 3. Το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» είναι προαιρετικό.
«Στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» εγγράφονται κατά την ακόλουθη
σειρά προτεραιότητας: α) οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του
δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και των παλαιότερων
τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το
ΕΠΑ.Λ. και β) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου
κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ…….».
Άρθρο 12 παρ. 1 (υπό τον τίτλο «Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικά
δικαιώματα») : «1. Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου
Σπουδών» του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται: α. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που
χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις και β. Πτυχίο Επαγγελματικής
Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4, που χορηγείται στους 
10
αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από
ενδοσχολικές εξετάσεις…..…..».
Άρθρο 13 παρ. 1 : «1. α) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., συμπεριλαμβανομένων
και όσων απέκτησαν πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α`
146), εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών
Επαγγελματικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι
ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε
ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή κατά το αμέσως επόμενο
ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης….».
Άρθρο 25 (υπό τον τίτλο «Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και επαγγελματικά δικαιώματα») : «1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: …. β. Απολυτήριο Γενικού
Λυκείου επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων
(ΓΕ.Λ.). γ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 (ισότιμο
με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ`
Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές
εξετάσεις. δ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ` Τάξης των
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις……..».
Κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013
εκδόθηκε η με αριθμό 79942/ΓΔ4/2019 (Β΄ 2005/31.05.2019) υ.α. «Εγγραφές,
μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», με το άρθρο 9 αυτής ορίζεται ότι : « Α)
Εγγραφή…..7. (8) Δικαίωμα εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. (ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α` 83)
έχουν ανά τάξη: «α)… β) στη Β` τάξη: αα)… δδ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του
ν. 4386/2016 (Α` 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του
οικείου τίτλου σπουδών …... στστ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013
(Α` 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ΄ τάξη διαφορετική
ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου
τίτλου σπουδών τους …..ηη) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α` 193) και των ισοτίμων
με αυτό τίτλων σπουδών…, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου. θθ)
Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α` 146) σε άλλο τομέα από αυτόν
του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να 
11
αποκτήσουν άλλη ειδικότητα … ιειε) Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και
των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών. ιστιστ) ….γ) στην Γ` τάξη: … γγ) Οι
κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α` 83) σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου
τομέα. δδ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006 (Α` 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν.
4386/2016 (Α` 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα
του τομέα που παρακολούθησαν.... Μετά την απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν
να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του
τομέα που παρακολούθησαν… στστ) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου
ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α` 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
του ν. 4386/2016 (Α` 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες
του τομέα που παρακολούθησαν….. ζζ) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006 (Α` 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄` τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν.
4386/2016 (Α` 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε
παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την
απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που
παρακολούθησαν….».
7. Εξάλλου, με τις διατάξεις του ν.4610/2019 (Α΄ 70/2019) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
ορίζεται ότι :
Άρθρο 129 : «1. …2. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή
δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται σε ειδικές εξεταστικές
περιόδους τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους….…3. Για τους
μαθητές που μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής
περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λαμβάνουν απολυτήριο ή δεν λαμβάνουν
πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω: α)
Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, εφόσον το επιθυμούν ....Αν επαναλάβουν τη
φοίτηση και: αα) δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα
μαθήματα της Ειδικότητάς τους, ββ) δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο, αλλά
έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, παρακολουθούν
όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας… 6. Για τους ανωτέρω
μαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου
ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές περιόδους 
12
Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ` αντιστοιχία τα
προαναφερθέντα».
8. Τέλος, με την αριθμ. Φ24α/55466/Δ4/2019 (Β΄1354/19.04.2019) υ.α. και εν
συνεχεία με την αριθμ. Φ24α/55608/Δ4/2020 (B΄ 1958/21.05.2020) υ.α.
καθορίστηκε ο τύπος των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), μεταξύ των οποίων,
και του Απολυτηρίου και του Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας,
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ν. 4186/2013.
ΙΙΙ. Ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων: Από τις προαναφερόμενες διατάξεις,
ερμηνευόμενες αυτοτελώς, αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους, ενόψει και
όλου του νομικού πλαισίου εντός του οποίου εντάσσονται, του σκοπού που
εξυπηρετούν και την υπαγωγή σ’ αυτές των πραγματικών περιστατικών που
τέθηκαν υπόψη του Τμήματος από την ερωτώσα υπηρεσία, συνάγονται τα
ακόλουθα:
9.-Με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 του Συντάγματος
κατοχυρώνεται το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας και επιλογής
μόρφωσης, η οποία παρέχει τα αναγκαία κατά νόμο προσόντα για την
άσκηση του επαγγέλματος που έκαστος επιλέγει (ΣτΕ 1421/2019, 1937/2018,
1575/2016, 906 και 912/1995). Εξάλλου, με την παρ. 7 του άρθρου 103 του
Συντάγματος κατοχυρώνονται οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας
κατά το διορισμό των δημόσιων υπαλλήλων, οι οποίες αποτελούν ειδικότερη
έκφραση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και του δικαιώματος
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην οικονομική
ζωή της χώρας (άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 Συντάγματος). Ειδικότερα, η
πρόσληψη υπαλλήλων: α) γίνεται με δύο τρόπους, είτε με διαγωνισμό είτε με
επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και β)
υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
εξασφαλίζεται ότι η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις γίνεται με κριτήρια
επιλογής και διαδικασίες, που συνάπτονται αποκλειστικά με την προσωπική
αξία καθενός, δηλαδή τις ικανότητες, τα προσόντα και την προσωπικότητά
του. Τέλος, στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζεται στον κοινό νομοθέτη ευρέα
περιθώρια διακριτικής ευχέρειας κατά τον προσδιορισμό των κριτηρίων για
την πρόσβαση σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα.
13
10.-Υπό το πρίσμα των επιταγών των ως άνω συνταγματικών διατάξεων με
τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2190/1994 συνεστήθη ως ανεξάρτητη Αρχή το ΑΣΕΠ,
στο οποίο ανατέθηκε η αρμοδιότητα ελέγχου της ορθής εφαρμογής των
διατάξεων που διέπουν τους διορισμούς και τις προσλήψεις στο δημόσιο
τομέα, έτσι ώστε η επιλογή προσωπικού να διενεργείται βάσει των αρχών της
ισότητας, αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας, διαφάνειας και δημοσιότητας.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 καθιερώθηκε σύστημα
προσλήψεων, σύμφωνα με το οποίο για κάθε πρόσληψη απαιτείται
προηγούμενη προκήρυξη αλλά και επιλογή του καταλληλότερου μεταξύ των
ενδιαφερομένων υποψηφίων μέσω διαγωνισμών ή πινάκων προτεραιότητας,
βάσει σαφώς προκαθορισμένων κριτηρίων (όπως ρητά αναφέρεται στην
εισηγητική έκθεση του ν. 2190/1994). Η εξειδίκευση, σε κάθε περίπτωση, των
κριτηρίων της προτεραιότητας επιβάλλεται από τις αρχές της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας (ΣΤΕ 1797, 1798/2014, 3167/2007, 7μ.). Ειδικά, ως προς την
πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα του Κλάδου
ΔΕ ορίζεται ως τυπικό προσόν για τη συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό,
σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2190/1994, οποιοσδήποτε απολυτήριος
τίτλος χωρίς ειδικότητα εκπαιδευτικού ιδρύματος που ανήκει στην τυπική
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και απολυτήριος τίτλος τεχνικού ή
επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού-επαγγελματικού λυκείου ή ενιαίου
πολυκλαδικού λυκείου συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Εξάλλου, ως προς την
πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα σε θέσεις του
Κλάδου ΔΕ, σύμφωνα με το σύστημα της σειράς προτεραιότητας,
προβλέπεται η έκδοση σχετικής προκήρυξης μετά από αίτημα του οικείου
φορέα και υποβολής σχετικής αίτησης συμμετοχής συνοδευόμενης από τα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ύπαρξη των γενικών και ειδικών για την
πρόσληψη των υποψηφίων προσόντων. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε
πίνακες προτεραιότητας βάσει της συνολικής βαθμολογίας τους, με κριτήριο,
μεταξύ άλλων, το βαθμό των αποδεκτών βασικών τίτλων σπουδών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (είτε αυτών που ρητά μνημονεύονται στην
προκήρυξη είτε αυτών που δεν μνημονεύονται μεν στην προκήρυξη αλλά
θεωρούνται ισότιμοι τους τίτλοι), όπως αυτοί (τίτλοι) ορίζονται στην οικεία 
14
προκήρυξη και εξειδικεύονται από τις κείμενες διατάξεις (κωδικοποίηση
π.δ/τος 50/2001). Τέλος, για τους υποψηφίους πλήρωσης θέσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), όταν από το νόμο ή από την προκήρυξη
απαιτούνται ως τυπικά προσόντα διορισμού διαζευκτικά περισσότεροι τίτλοι
σπουδών Δ.Ε. από ένα, προβλέπεται ότι ο υποψήφιος που κατέχει δύο ή
περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του
στον κύριο πίνακα, βαθμολογείται με 150 μονάδες για το δεύτερο τίτλο
σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε
αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διότι η συνάφεια
τεκμαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν
διορισμού στις προκηρυχθείσες θέσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεύτερος
τίτλος σπουδών της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών,
που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, βαθμολογείται με 150 μονάδες
μόνο εφόσον πιστοποιεί επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών σε
αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
11.-Η διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που ενσωµατώνει τις εξελίξεις στο
εκπαιδευτικό σύστηµα και εξασφαλίζει ένα σύγχρονο, δίκαιο και αξιοκρατικό
σύστηµα καθορισµού προσόντων διορισµού στο δηµόσιο τοµέα, το οποίο
αναβαθµίζει την ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού και παρέχει σε ένα
ευρύτερο κύκλο πτυχιούχων ευκαιρίες αξιοποίησης από το Δηµόσιο, µε κύριο
στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου από τη
Δημόσια Διοίκηση υπαγόρευσε την κωδικοποίηση με το π.δ. 50/2001
4
(Α΄39)
των προσόντων διορισµού, κατά κλάδους ή ειδικότητες, για το µόνιµο ή µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό σε θέσεις
δηµοσίων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού. Το εν λόγω π.δ.
γνωστό και ως «προσοντολόγιο» διέπει η αρχή ότι τα κατά περίπτωση
κλάδου ή ειδικότητας απαιτούµενα προσόντα διορισµού συνδέονται µε τους
αντίστοιχους τίτλους σπουδών που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστηµα της
χώρας µας κατά βαθµίδα εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ). Κατά συνέπεια για
την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διαφόρων κλάδων ή/και
 
4
[όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ.347/2003 (Α΄315), 44/2005 (Α΄63), 116/2006
(Α΄115) και 146/2007 (Α΄185), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και 4148/2013 (Α΄ 99)] 
15
ειδικοτήτων, όλων των κατηγοριών, ως προσόν διορισµού απαιτείται το κατά
περίπτωση ειδικότητας οµώνυµο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή
απολυτήριος τίτλος σχολών της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος, αντίστοιχης
ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ως ισότιμος τίτλος
αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής θεωρείται αυτός που πιστοποιεί
επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών σε αναγνωρισμένο
εκπαιδευτικό ίδρυμα της τυπικής εκπαίδευσης σε γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή
συναφές με ορισμένο/ους από τους τίτλους που μνημονεύονται στο
προσοντολόγιο, το οποίο οδηγεί σε κατοχύρωση υπό τις ίδιες μ’ αυτούς
προϋποθέσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων. Παρέχεται, επίσης, η
δυνατότητα να ορίζονται µε την προκήρυξη ως προσόντα διορισµού και
πτυχία ή διπλώµατα αντίστοιχων ειδικοτήτων τµηµάτων ή Σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή
σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (όπως αυτών των ΕΠΑ.Λ. του ν.
3475/2006 και εν συνεχεία του ν. 4186/2013), ή ΙΕΚ που δεν περιλαµβάνονται
στο «προσοντολόγιο» (άρθρο 31 του π.δ/τος 50/2001 όπως ισχύει). Με τη
διάταξη αυτή το «προσοντολόγιο» αποκτά διαχρονική ισχύ, καλύπτοντας και
τις περιπτώσεις των νέων ειδικοτήτων που θα παρέχει κάθε φορά το
εκπαιδευτικό σύστηµα, χωρίς την ανάγκη τροποποίησης ή συµπλήρωσής του.
Οι κάτοχοι εποµένως τίτλων σπουδών που θα χορηγηθούν στο µέλλον από
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας και δεν περιλαµβάνονται στο
«προσοντολόγιο» έχουν δυνατότητα να διοριστούν στο Δηµόσιο, σύµφωνα µε
τα πιο πάνω5
. Υπό το πρίσμα αυτό ερμηνευόμενες οι διατάξεις των άρθρων
17 έως και 24 του προσοντολογίου σε συνδυασμό και μ’ αυτές του άρθρου 18
του ν. 2190/1994, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάτοχος απολυτήριου τίτλου
ή πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος της τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της ημεδαπής, το οποίο δεν μνημονεύεται στις διατάξεις αυτές, ακόμη και εάν
δεν αναφέρεται στην προκήρυξη ως τυπικό προσόν για την συμμετοχή σε
διαδικασία πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα
Κλάδου ΔΕ, έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία, εφόσον ο απολυτήριος
τίτλος ή το πτυχίο είναι ισότιμο με κάποιο από τα αναφερόμενα στην
προκήρυξη αντίστοιχης ειδικότητας (στην περίπτωση αυτή πρέπει να
 
5
(βλ. ΔΟΑ/Φ13/1873/2004 εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών)
16
πιστοποιούνται με τον ισότιμο τίτλο σπουδές σε γνωστικό αντικείμενο που θα
υπερκαλύπτει ή πάντως θα καλύπτει με πλήρη επάρκεια το γνωστικό
αντικείμενο της συγκεκριμένης ειδικότητας των υπό πλήρωση θέσεων).
10.- Με το ν. 3475/2006 καθορίστηκαν οι αρχές οργάνωσης της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, κυρίως με τη δημιουργία δύο
διακεκριμένων μονάδων εκπαίδευσης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)6
. Ειδικότερα, τα ΕΠΑΛ που
ιδρύθηκαν με το ν. 3475/2006 παρείχαν γενική μόρφωση και βασικές
επαγγελματικές γνώσεις και όχι εξειδίκευση (ΣτΕ 2574-75/2009 7μ.), με
συνέπεια το απολυτήριό τους να είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού
Λυκείου. Εξάλλου, απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. θεωρούνται (άρθρο 6 του ν.
3475/2006 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 3 του π.δ/τος 50/2008) τόσο
οι κάτοχοι απολυτηρίου, όσο και οι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου 3, καθώς και οι
κάτοχοι και των δύο τίτλων, στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα, ανάλογα
με τον ή τους τίτλους, που διαθέτουν, να λάβουν άδεια άσκησης
επαγγέλματος (πτυχίο), να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για τη
συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (απολυτήριο), ή να
εγγράφονται σε ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας με αυτή του πτυχίου τους
(πτυχίο). Συνεπώς, το απολυτήριο ΕΠΑ.Λ., κατά τον ν.3475/2006, αποτελεί
εκπαιδευτικό τίτλο, ενώ το πτυχίο επιπέδου 3 αποτελεί επαγγελματικό τίτλο7
.
Εξάλλου, το πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών (το οποίο είναι εκπαιδευτικός
και επαγγελματικός τίτλος) και τα ισότιμα αυτού πτυχία είναι ισότιμα με το
απολυτήριο και το πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας που χορηγούν τα ΕΠΑ.Λ.,
λαμβανομένων αθροιστικά υπόψη και των δύο ανωτέρω τίτλων σπουδών των
ΕΠΑ.Λ..
11.-Με το ν. 4186/2013 επιχειρήθηκε η αναδιάρθρωση, μεταξύ άλλων, και της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως είχε θεσμοθετηθεί με τον
ν. 3475/2006, η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω της σταδιακής απαξίωσής της
στη χώρα μας, με αρνητικές συνέπειες στον τομέα της ανάπτυξης, αλλά και
 
6
Είχε προηγηθεί η οργάνωση της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα και η
ρύθμιση της λειτουργίας των τεχνικών επαγγελματικών σχολών αρχικώς με το άρθρο 9 του ν.
1566/1985, Α΄ 167, και ακολούθως η αναδιοργάνωση της δευτεροβάθμιας τεχνικής – επαγγελματικής
εκπαίδευσης με τη σύσταση στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας – μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης των
Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων - Τ.Ε.Ε. με το ν. 2640/1998 (Α΄ 206).
7
Βλ.ΝΣΚ 376/2011
17
στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Με τις ρυθμίσεις του καταργούνται
σταδιακά από το σχολικό έτος 2013-2014 οι ΕΠΑ.Σ., ενώ θεσπίζεται νέο
επαγγελματικό λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) με δύο κύκλους σπουδών, εκ των οποίων ο
«Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών» ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό
σύστημα. Σκοπός του νομοθέτη, κατά τα αναφερόμενα στην αιτιολογική
έκθεση, είναι η επαγγελματική εκπαίδευση: «να είναι σε θέση να παρέχει
στους μαθητές ουσιαστικές γνώσεις γενικής παιδείας, υψηλού ποιοτικού
επιπέδου, τεχνολογική εκπαίδευση και εξειδίκευση, καθώς και να διασφαλίζει
τη δυνατότητα, τόσο με τις γνώσεις και τις δεξιότητες, όσο και με το
απολυτήριο και το πτυχίο που αποκτούν, να συμμετέχουν ισότιμα στην αγορά
εργασίας και το ευρωπαϊκό επαγγελματικό γίγνεσθαι». Βασικά εργαλεία
αποτελούν: «1. Η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών με βάση τα
μαθησιακά αποτελέσματα και η αρμονία με τα εθνικά πρότυπα
«επαγγελματικών περιγραμμάτων», στα οποία αναλύεται το επάγγελμα ή η
ειδικότητα και αποτυπώνονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που
απαιτούνται για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή της
ειδικότητας….». Με τον τρόπο αυτό: «εξασφαλίζεται απόλυτα η σύνδεση
επαγγελματικής εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας που ήταν ζητούμενο
δεκαετιών….». Προς εκπλήρωση του ως άνω σκοπού προβλέπεται ότι οι
μαθητές του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» των ΕΠΑ.Λ. μετά από
τριετή φοίτηση, που περιλαμβάνει διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας,
μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής στην Α΄ τάξη, μαθήματα
γενικής παιδείας και τεχνολογικά - επαγγελματικά μαθήματα του τομέα που
έχουν επιλέξει στη Β΄ τάξη και μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα
ειδικότητας (του τομέα που έχουν επιλέξει)8
, δύνανται να αποκτήσουν
απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο
Γενικού Λυκείου) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις και πτυχίο Επαγγελματικής
Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 μετά από ενδοσχολικές
εξετάσεις. Απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. θεωρούνται (σύμφωνα με τη συνδυαστική
ερμηνεία των άρθρων 12 και 25 παρ.1 του ν. 4186/2013 και129 του
ν.4610/2019) τόσο οι κάτοχοι απολυτηρίου επιπέδου 4, όσο και οι κάτοχοι
 
8Βλ.Άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4186/2013.
18
πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου
4, καθώς και οι κάτοχοι και των δύο τίτλων.
12.-Το απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. και το πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας,
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ανήκουν στο ίδιο επίπεδο τύπου προσόντων9
.
Συγκεκριμένα ανήκουν στο τέταρτο από συνολικά οκτώ επίπεδα (στο ίδιο
επίπεδο κατατάσσεται και το απολυτήριο Γενικού Λυκείου και το πτυχίο
ΕΠΑ.Σ.), τα οποία καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την
πρωτοβάθμια έως την ανώτατη εκπαίδευση. Οι εν λόγω τίτλοι σπουδών, που
αντιστοιχούν στο 4ο
επίπεδο τύπου προσόντων, απηχούν τις γνώσεις, τις
ικανότητες και τις δεξιότητες που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι μετά την
παρακολούθηση συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών και προδιαγράφουν
ένας έκαστος, αλλά και αθροιστικά, διαφορετικές δυνατότητες εκπαιδευτικής
και επαγγελματικής ανέλιξης των κατόχων αυτών μετά από την αποφοίτηση
τους, ως εξής: α. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. επιπέδου 4 δύνανται να
απασχοληθούν ως αυτοαπασχολούμενοι σε επαγγελματικά πεδία για τα
οποία δεν απαιτούνται σχετικές ειδικές άδειες ή ειδικές σπουδές ή να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ι.Ε.Κ. για απόκτηση επαγγελματικής
εξειδίκευσης. Δύνανται να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., προκειμένου να
πετύχουν μόνο τη λήψη πτυχίου. Επίσης, δύνανται να διοριστούν στο
δημόσιο τομέα σε θέση τακτικού προσωπικού ή προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Κλάδου ΔΕ στις περιπτώσεις
που με την προκήρυξη απαιτείται για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων ως
αποδεκτός βασικός τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το
απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος μ’ αυτόν τίτλος, όπως είναι
αυτός του απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. επιπέδου 4. Αυτό προβλέπεται, σύμφωνα με
το ισχύον «Προσοντολόγιο», για τους Κλάδους «Διοικητικών Γραμματέων»,
«ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού», «ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων» και
«ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων» (καθώς επίσης και στον Κλάδο «ΔΕ
Τηλεφωνητών» για την περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που να
κατέχουν τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών, οπότε οι κενές θέσεις
 
9Όπως τα επίπεδα αυτά έχουν αποτυπωθεί στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4283/2014 του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων [του οποίου η ανάπτυξη και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων υλοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3879/2010 και του ν.4115/2013, όπως
ισχύουν].
19
καλύπτονται «επικουρικώς» από υποψήφιους που κατέχουν τους
οριζόμενους για τον Κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων τίτλους σπουδών).
Τέλος, οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. μπορούν να είναι υποψήφιοι για την
πλήρωση θέσεων του Κλάδου «ΔΕ Οδηγών», στην περίπτωση που δεν
βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους
σπουδών, οπότε είναι δυνατή η κάλυψη «επικουρικώς» των κενών θέσεων
από υποψήφιους κατόχους οποιουδήποτε απολυτήριου τίτλου σχολικής
μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. β. Οι κάτοχοι πτυχίου
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 έχουν
δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας. Επιπλέον, δύνανται
να εγγραφούν στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. στον ίδιο τομέα (του οποίου το
πρόγραμμα σπουδών είχαν επιτυχώς ολοκληρώσει), προκειμένου να
αποκτήσουν στην Γ` τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους
ή σε διαφορετικό τομέα (απ’ αυτόν που επιτυχώς ολοκλήρωσαν τις σπουδές,
λαμβάνοντας πτυχίο) του οικείου κύκλου σπουδών τους, προκειμένου να
αποκτήσουν στη Γ` τάξη πτυχίο ειδικότητας του τομέα αυτού. Επίσης, οι
κάτοχοι του εν λόγω πτυχίου εφόσον διαθέτουν τίτλο σπουδών σε συναφές
αντικείμενο ή σε αντικείμενο άλλης ειδικότητας του ιδίου τομέα, ο οποίος
(τίτλος σπουδών) από το νόμο ή από την προκήρυξη απαιτείται ως τυπικό
προσόν διορισμού στο δημόσιο τομέα10
, βαθμολογούνται με επιπλέον 150
μονάδες. γ. Τέλος, οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. επιπέδου 4 και πτυχίου
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 έχουν
δικαίωμα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για τη συμμετοχή
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή να φοιτήσουν στο «Μεταλυκειακό Έτος -
Τάξης Μαθητείας» και να αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου 5. Επιπλέον, έχουν
δικαίωμα εγγραφής, αφενός στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. σε άλλο τομέα από αυτόν
από τον οποίο αποφοίτησαν, προκειμένου να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο,
αφετέρου στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από αυτόν
από τον οποίο αποφοίτησαν, προκειμένου να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο σε
 
10π.χ. πτυχίο ΤΕΛ ή απολυτήριο ΕΠΛ τμήματος αντίστοιχης ή συναφούς ειδίκευσης ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄
κύκλου Σπουδών αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας, δεδομένου ότι οι κάτοχοι των τίτλων αυτών
έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., προκειμένου να αποκτήσουν ως δεύτερο τίτλο
σπουδών πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή απολυτήριο + πτυχίο ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου τομέα, δεδομένου
ότι οι κάτοχοι αθροιστικά και των δύο τίτλων έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για να
αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο άλλης ειδικότητας του ίδιου τομέα
20
άλλη ειδικότητα απ’ αυτήν που ήδη διαθέτουν. Επίσης, έχουν δικαίωμα να
διοριστούν στο δημόσιο τομέα σε θέσεις όλων των Κλάδων ΔΕ για τις οποίες
απαιτείται ως βασικός τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το
πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών συγκεκριμένης ειδικότητας ή άλλος ισότιμος
μ’ αυτόν τίτλος, όπως είναι το απολυτήριο και πτυχίο ΕΠΑ.Λ. (τα οποία
αθροιστικά θεωρούνται ως τίτλος εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ισότιμος του
πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, το οποίο θεωρείται,
εκ παραλλήλου, ισότιμο με το πτυχίο ΤΕΛ ή ΕΠΛ τομέα ειδίκευσης).
13.- Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 και πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης επιπέδου 4 αποτελούν διακριτούς τίτλους σπουδών, ο μεν
πρώτος αποτελεί τίτλο απόλυσης της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης, ο δε δεύτερος επαγγελματικό τίτλο. Οι εν λόγω τίτλοι, αν και
διακριτοί, απαιτούνται αθροιστικά, προκειμένου ο κάτοχος αυτών να
συμμετάσχει σε διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού ή προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνο στο δημόσιο τομέα σε
θέση Κλάδου ΔΕ συγκεκριμένης ειδικότητας κατόπιν σχετικής προκήρυξης
του ΑΣΕΠ. Αυτό δεν ισχύει για τις θέσεις των Κλάδων «Διοικητικών
Γραμματέων», «ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού», «ΔΕ Δακτυλογράφων –
Στενογράφων» και «ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων», για τους οποίους
μπορεί ο υποψήφιος να προσκομίσει ως τυπικό προσόν διορισμού μόνο το
απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ως ισότιμο τίτλο του προβλεπόμενου από το ισχύον
προσοντολόγιο ως βασικού τίτλου σπουδών απολυτηρίου του Γενικού
Λυκείου (ή για τους Κλάδους «ΔΕ Οδηγών» και «Τηλεφωνητών» ως
επικουρικός τίτλος σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων από
υποψηφίους που να διαθέτουν τους βασικούς τίτλους σπουδών). Στην
περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος, εφόσον είναι και κάτοχος του πτυχίου
ΕΠΑ.Λ., δεν μπορεί να προσκομίσει το τελευταίο ως δεύτερο πτυχίο, αφού το
πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ως επαγγελματικός τίτλος πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση
προγράμματος σπουδών σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο απ’ αυτό του
απολυτηρίου τίτλου Γενικού Λυκείου (ως ισότιμος τίτλος του οποίου θεωρείται
μόνο το απολυτήριο ΕΠΑ.Λ.). Απόδειξη δε αυτού είναι ότι ο κάτοχος
απολυτηρίου Γενικού Λυκείου δύναται να εγγραφεί στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.,
προκειμένου να αποκτήσει πτυχίο ΕΠΑ.Λ., μετά από παρακολούθηση των 
21
τεχνολογικών - επαγγελματικών μαθημάτων του τομέα που έχει επιλέξει στη
Β΄ τάξη και στη συνέχεια των μαθημάτων ειδικότητας στη Γ΄ τάξη. Σε κάθε
περίπτωση, τυχόν επιπλέον μοριοδότησή του ως δεύτερου πτυχίου με 150
μόρια αντιβαίνει στις αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας (στη διαφύλαξη των
οποίων διαβλέπει το ισχύον «Προσοντολόγιο» και οι διαδικασίες πρόσληψης
προσωπικού στο δημόσιο τομέα που διενεργούνται κατόπιν προκήρυξης του
Α.Σ.Ε.Π.), αφού θα έθετε σε πλεονεκτικότερη θέση τους υποψηφίους για τις
θέσεις των συγκεκριμένων Κλάδων ΔΕ που είναι κάτοχοι απολυτηρίου και
πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με τους συνυποψηφίους τους που κατέχουν τους
λοιπούς οριζόμενους στο άρθρο 18 του π.δ/τος 50/2001 τίτλους σπουδών
(ιδίως αυτών που κατέχουν πτυχίο Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών), οδηγώντας,
κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε αδικαιολόγητη άνιση μεταχείρισή τους, παρ’ ότι όλοι
διαθέτουν τίτλους εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ισότιμους που πιστοποιούν
σπουδές ιδίου επιπέδου.
IV. Απαντήσεις επί των ερωτημάτων.
14.- Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Γ΄ Τμήμα), γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ως εξής:
Πρώτο ερώτημα
15.- Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 και πτυχίο
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4
αποτελούν διακριτούς μεν τίτλους σπουδών, απαιτούνται, όμως, αθροιστικά,
προκειμένου ο κάτοχος αυτών να συμμετάσχει σε διαδικασία πρόσληψης
τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα που διενεργούνται κατόπιν σχετικής
προκήρυξης του ΑΣΕΠ σε όλους του Κλάδους ΔΕ για τους οποίους απαιτείται
ως τυπικό προσόν το πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών. Κατ’ εξαίρεση,
δύναται να προσκομιστεί ως τυπικό προσόν διορισμού μόνο το απολυτήριο
ΕΠΑ.Λ. για την πλήρωση θέσεων των Κλάδων ΔΕ «Διοικητικών
Γραμματέων», «ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού», «ΔΕ Δακτυλογράφων –
Στενογράφων» και «ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων», ως ισότιμος τίτλος
σπουδών με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου, το οποίο προβλέπεται ως
προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των Κλάδων αυτών. 
22
Δεύτερο ερώτημα
16.- Οι κάτοχοι και των δύο τίτλων σπουδών δεν δικαιούνται πρόσθετη
μοριοδότηση (λόγω κατοχής δεύτερου τίτλου σπουδών), αφού αυτοί
αθροιστικά αποτελούν τον βασικό τίτλο σπουδών για τη συμμετοχή σε
διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα.
Τρίτο ερώτημα
17.- Οι εν λόγω τίτλοι δεν είναι ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών για την κάλυψη
θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικού στο δημόσιο τομέα που προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ, αφού,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18, 22 και 23 του π.δ/τος
50/2001), το απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. δύναται αυτοτελώς να αποτελέσει τον
βασικό τίτλο σπουδών για την πρόσληψη σε θέσεις των Κλάδων «Διοικητικών
Γραμματέων», «ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού», «ΔΕ Δακτυλογράφων –
Στενογράφων» και «ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων» (καθώς επίσης και
επικουρικό τίτλο για την πρόσληψη σε θέση του Κλάδου «ΔΕ Οδηγών» και
«ΔΕ Τηλεφωνητών»).
Θεωρήθηκε,
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Σπυρίδων A. Παπαγιαννόπουλος
Αντιπρόεδρος ΝΣΚ
 
 Η εισηγήτρια
 
 Αθανασία Μήτρου
Πάρεδρος ΝΣΚ
 

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Δικαστικό «μπλόκο» στους συμβασιούχους –Δύο αποφάσεις απορρίπτουν αιτήσεις προσωρινής διαταγής

02 Ιαν 2017

"Δούρειος ίππος" για προσλήψεις συμβασιούχων στο Δημόσιο

22 Ιαν 2018

Ιταλία: Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα θα απολύονται

17 Ιουν 2016

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19).» ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Γ.Π.Δ11/οικ.29414/1079/10-9-2020

23 Σεπ 2020

Κοινωνικό μέρισμα 2019: Περισσότεροι δικαιούχοι μέσω ΟΠΕΚΑ - Ποια είναι η μεγάλη αλλαγή

13 Δεκ 2019

Στον νόμο για την κινητικότητα υπάρχουν και αλλαγές στις άδειες ασθενείας....

23 Νοε 2016
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com